BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Wiesław (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Title
Problemy funkcjonowania ludzi starszych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego
Problems Functioning of the Elderly in Poland, with Particular Emphasis on the Region of Lublin
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 253-274, tab., bibliogr. 15 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Ludzie starsi, Opieka socjalna
Elderly people, Social services
Note
summ.
Country
Lublin
Lublin
Abstract
Starzenie się ludności jest zjawiskiem powszechnym we współczesnym świecie. Według przewidywań niektórych demografów odsetek ludności w wieku emerytalnym wzrośnie w Europie w ciągu półwiecza, czyli do roku 2050 z 27% do 51%, w Ameryce Północnej z 19% do 35% w skali całej kuli ziemskiej z 11% do 25%. W przyszłości proces ten ulegnie jeszcze bardziej wyraźniejszemu przyspieszeniu wobec spadku liczby urodzeń. Z prognoz demograficznych wynika, że liczba osób w Polsce w wieku emerytalnym wzrośnie z 5,9 mln w 2005 r. do co najmniej 9, mln w 2030 r., czyli z 15,4% ogólnej ludności Polski do 26,9%.(fragment tekstu)

Population aging is a universal phenomenon in the modern world. According to some demographers predicted percentage of the population of retirement age will increase in Europe over half a century, that is, by 2050 from 27% to 51% in North America from 19% to 35% across the globe from 11% to 25%. In the future this process will accelerate even more wyraźniejszemu to falling birth rates. Demographic forecasts indicate that the number of people in Poland in the retirement age will rise from 5.9 million in 2005 to at least 9 million in 2030, ie 15.4% of the total Polish population to 26.9%. The problems of increasing population and the very last phase of human life becomes the object of interest and concern of international organizations (UN passed the 1991 catalog for Human Rights of Elders), academia and public bodies in many countries. That problem was also taken Forecast Committee 'Poland 2000 Plus ". This very important problem was underestimated by all the authorities for many years. Another emerging governments did nothing to start some preparation for this process. The Ministries of Labour and Social Policy, Health, Education does not have quite the cells or even specialists in this field.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Program wspołpracy Wojewody Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej - Lublin 2005 (dokumentacja Wydziału Polityki Społecznej UW w Lublinie).
 2. Pismo Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewodzkiego w Lublinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie postępowania konkursowego (dokumentacja Wydziału Polityki Społecznej UW w Lublinie).
 3. Głowny Urząd Statystyczny - rocznik 2004
 4. Lubelski Urząd Statystyczny - rocznik 2010
 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593)
 6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
 7. Jarosz M., Włoszczak-Szubzda A., Kowalski W. (red.) Problemy starzenia się o pomocy społeczeństwa. Teoria i Praktyka. Perspektywa Polska i Brytyjska, Lublin 2011.
 8. Kantyka S. Organizacje pozarządowe partner samorządu (w:) Frąckiewicz-Wronka (red.) samorządowa polityka społeczna, Warszawa 2002.
 9. Kleer J. (red.) Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa, Warszawa 2008.
 10. Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2000.
 11. Polityka społeczna w regionie, badania, analizy i upowszechnianie. Raport z badań. Część I, WSEI Lublin 2010.
 12. Przyszłość: Świat- Europa-Polska nr 1/2006
 13. Rajkiewicz A. Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa, warszawa 2008.
 14. Sałęga D. Polscy seniorzy w przyszłości (w:) Polityka społeczna w regionie, badania analizy i upowszechnianie. Raport z badań. Cześć I, WSEI Lublin 2010.
 15. Szukalski P., Polscy seniorzy w przyszłości (w:) Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu