BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybek Maria (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Satysfakcja młodych usługobiorców z oferty i obsługi banków spółdzielczych
Satisfaction of Young Services Recipients and Service Offers of Co-Operative Banks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 443-455, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Keyword
Satysfakcja klienta, Banki spółdzielcze, Obsługa klienta, Oferta usługowa
Customer satisfaction, Cooperative banks, Customer service, Services offer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na przykładzie młodych usługobiorców (wiek do 25 lat) trzech banków spółdzielczych działających w południowo-wschodniej Polsce zaprezentowano motywy wyboru banku oraz okres, rodzaj i formy korzystania z usług. Satysfakcję młodych klientów określono na podstawie ich ocen oferty oraz jakości i elementów technicznych obsługi. Przedstawiono takŜe sugestie badanych klientów dotyczące uatrakcyjnienia oferty i obsługi banków.(abstrakt autora)

On the example of young clients (age up to 25 years) of three cooperative banks operating in the south - eastern Poland, there are presented reasons for choosing the bank and the duration, type and form of use of services. The satisfaction of young customers was identified on the basis of their assessments of offer as well as quality and technical elements of service. Suggestions of surveyed consumers aiming at more attractive offer and service are also presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Szafrańska, Lojalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku usług bankowych, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań-Lublin, 2008, t. X, z. 3, s. 517-520.
 2. A. Kilon, J. Kilon, Marketing partnerski a pozycja konkurencyjna banku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 438, Szczecin 2006, s. 172-176.
 3. L.L. Berry, Relationship Marketing, w: Emerging Perspective on Service Marketing, red. L.L. Berry, G.L. Shostack, G.D. Upah, American Marketing Association, Chicago 1983, s. 26.
 4. S.A. Taylor, G. Hunter, An Exploratory Investigation into the Antecedents of Satisfaction, Brand Attitude and Loyalty Within the (B2B)e CRM Industry, "Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior", 2003, No. 16.
 5. S. Smyczek, Ocena skuteczności działań marketingowych w świetle modelu czynnikowego relacji bank - klient, "Handel Wewnętrzny", czerwiec 2009, s. 336-343.
 6. S. Wilmańska-Sosnowska, Satysfakcja klientów jako efekt działań marketingowych przedsiębiorstwa handlowego, "Handel Wewnętrzny", czerwiec 2009, s. 104-108.
 7. N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.
 8. T. Kijek, A. Kijek, Pomiar satysfakcji klientów a ewaluacja skuteczności instrumentów konkurowania, "Handel Wewnętrzny", czerwiec 2009, s. 109-114.
 9. A. Jachnis, J.F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Wyd. Branta, Bydgoszcz 1998, s. 197-199.
 10. Z. Waśkowski, Zastosowanie marketingu partnerskiego w budowaniu trwałych więzi z klientem, "Marketing i Rynek" 2002, nr 2, s. 5-9.
 11. I. Adamska, Proces kształtowania lojalności klientów indywidualnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 602, Kraków 2002, s. 53-60.
 12. M. Szafrańska, Wykorzystanie elementów marketingu mix w budowaniu lojalności klientów banków spółdzielczych, w: Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, red. S. Makarski, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 357-365.
 13. M. Kieżel, Korzystanie z bankowości internetowej jako nowoczesnego kanału dystrybucji usług bankowych przez klientów z różnych grup wiekowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 608, Szczecin 2010, s. 423-434.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu