BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucharska Ewa (Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland)
Title
Rodzaje wsparcia społecznego wobec osób starszych
Types of Social Assistance for Seniors in Poland
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 207-217, bibliogr. 9 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Wsparcie społeczne, Wsparcie finansowe, Ludzie starsi, Pomoc społeczna, Opieka zdrowotna, Placówki opieki społecznej, Opieka socjalna
Social support, Financial support, Elderly people, Social assistance, Health care, Social care institution, Social services
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Wsparcie społeczne dotyczy wszelkich działań niosących pomoc w trudnych, problemowych sytuacjach w różnych okresach życia człowieka. Należy do kluczowych terminów z zakresu pracy socjalnej, pedagogiki i psychologii społecznej, ochrony zdrowia, działalności terapeutycznej. W ostatnich latach pojawiło się szereg publikacji na powyższy temat. W artykule tym skupiono uwagę na okresie starzenia się, w którym wsparcie społeczne bywa nieodzowne i ma duży wpływ na jego przebieg. Jest to specyficzny czas wymagający wspierającej obecności innych osób. Wsparcie społeczne definiowane jest przede wszystkim w kontekście pomocy udzielanej osobom w szczególnych sytuacjach. Wyraża się to w odpowiedzialności. (fragment tekstu)

Social support concerns aiding people at various stages of their life. It is a key concept with respect to social work, pedagogy, social psychology, education and health care. Social assistance supports people and their families in their efforts to satisfy the above needs and enables them to live with dignity. In Poland, social assistance is implemented in situations that require such support, such as having own homes, providing health and well-being including food, clothing and medical care. Social work can be carried out in the area of social services, implementation of programs at the national level in collaboration with various institutions. The article author provides social support through: emotional support, informational support, instrumental, financial and spiritual support. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cieślak, R., Eliasz,A. Wsparcie społeczne a osobowość. W: H. Sęk, R. Cieślak, red., Wsparcie społeczne, dz. cyt., s. 68-69.
  2. Janiszewska,M., Kulij, T. B., Pacian,A., Żołnierczuk,D., Kieliszek, A., Stefanowicz. 2010. Wsparcie społeczne i instytucjonalne wspierające realizację potrzeb osób starszych, Problemy Higieniczno- Epidemiologiczne, 2010, (suplement 1), s. 26.
  3. Kawula,S. 1999. Wsparcie społeczne (w:) D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wyd. Żak, warszawa 1999, s. 338.
  4. Nęcek,R. 2012. Troska o zdrowie jako zobowiązanie moralne. W: Społeczny wymiar zdrowia. Kraków 2012 s. 20.
  5. Nęcek,R.2008. Chrześcijanin a kompromis w nauczaniu społecznym Jana Pawła II i Benedykta XVI. "Społeczeństwo" 4-5:2008 s. 504.
  6. Nęcek,R. 2005. Solidarność jako fakt, zasada i cnota w nauczaniu społecznym Jana Pawła II. "Sosnowieckie Studia Teologiczne" 7:2005 s. 111.
  7. Synak,B. Zależność ludzi starych. Analiza socjologiczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego - Filozofia i Socjologia, nr 16, s. 105
  8. Szarota,Z.2004. Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004, s. 68
  9. Dz.U. z 2009 nr 175 poz. 1362, Ustawa o pomocy społecznej, Rozdz. 1. Art. 7.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu