BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kušnírová Eva (Ff Pu V Prešove, Slovakia)
Title
Divadelné budovy na spiši v 19. Storočí
Theatre Buildings in the Spiš Region in the 19th Century
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 219-228, bibliogr. 9 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Teatr, Architektura, Budowla historyczna
Theater, Architecture, Historical building
Note
summ.
Country
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstract
Theatre culture in The Spiš region in the 19thcentury has its rich tradition that has aroused creation and construction of some Theatre buildings. In the contribution, we focus on three of them. Theatre buildings in Smolnik, in Levoča and Spišska Nova Ves were always primarily intended to theatre production. Theatre building in Smolnik, built in 1806, was the first in The Spiš region in the 19th centruy, whilst The City Theatre in Levoča was opened not until 1854 and The Spiš Theatre in Spišska Nova Ves even in 1902. Nowadays some of theatre houses continue in their activities, we mean mainly The Spiš Theatre in Spišska Nova Ves and The City Theatre in Levoča, we can take note certain activities also in Kežmarok. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barathova, N., Kopkaš, M.:Kežmarok. Informacie pre každeho. Abrahamovce: Vydavateľstvo ŠAFRAN 2005. ISBN 80-901408-2-3
  2. Cesnakova-Michalcova, M.:Z divadelnej minulosti na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Divadelny ustav 2004. ISBN 80-889887-57-1.
  3. Cesnakova-Michalcova, M.:Premeny divadla. 1. vyd. Bratislava: VEDA 1981.
  4. Chalupecky, I.: Dejiny Levoče II. 1. vyd. Košice: Vychodoslovenske vydavateľstvo 1975.
  5. Chalupecky, I.. a kol. autorov:Reduta v Spišskej Novej Vsi. Mesto Spišske Nova Ves, 2002. ISBN 80-968861-8-5.
  6. Kalman, D.: Lőcse Tortenete I. resz. (Dejiny Levoče). Lőcse: Nyomatott reiss Jozs. T. Konyvnyomdajaban 1897.
  7. Kekely, Š.: Činnosť Krajoveho divadla v Spišskej Novej Vsi (1957 - 1963). Prešov: FF UPJŠ 1972.
  8. Kopčakova, S.: Mecenašstvo a premeny hudobnej kultury vychodneho Slovenska v 18. a 19. storoči. In: Blaho, M. (ed.): Jazyk - Media - Text. (Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie, Acta Facultatis Philosophicae Universitetis Prešoviensis Jazykovedny zbornik 35) Prešov: Filozoficka fakulta, 2012, s. 91 - 100. ISBN 978-80-555-0535-0.
  9. Kopčakova, S.: Rukopisne hudobniny a tlače ako sučasť rodovej knižnej rodiny Berzeviczy vo fonde Štatneho archivu Prešov. In: Domenova, M.(ed.) : Z knižnej kultury vychodneho Slovenska. Prešov: Štatna vedecka knižnica, 2011, s. 85 - 95. ISBN 978-80-85734-89-8.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu