BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łączek Marcin (University of Leicester, United Kingdom)
Title
Education Value Added
Edukacyjna wartość dodana
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 229-232, bibliogr. 6 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Wartość dodana, Edukacja, Edukacja młodzieży, Pedagogika
Value added, Education, Youth education, Pedagogy
Note
summ.
Abstract
Edukacyjna wartość dodana (value added) to pojęcie mające swoje korzenie w ekonomii, a obecnie ściśle związane również z ewaluacją osiągnięć uczniów, stanowiące przeciwwagę dla tradycyjnej średniej arytmetycznej wyników, które, jak pisze Dolata [2007: 5], po raz pierwszy, prawdopodobnie "pojawiło się w połowie lat 70. jako krytyczna kontynuacja idei rozliczalności szkół (school accountability)". Oznacza ono "przyrost wartości dóbr w wyniku danego procesu produkcyjnego"[Lisiecka, 2006: 3]; w środowisku edukacyjnym zatem edukacyjna wartość dodana stanowić będzie narzędzie polityki oświatowej [Dolata, 2007] wskazujące na przyrost wiedzy uczniów będącej rezultatem określonego procesu edukacyjnego, w wyniku czego będzie "miarą postępów uczniów, poczynionych w określonym okresie badawczym" [Lisiecka, 2006: 3]. Dostarcza ona informacji o efektywności danego procesu kształcenia "w znacznej mierze uwolnioną od wpływu czynników znajdujących się poza kontrolą szkoły" [Dolata, 2006: 10], choć nie można zapominać, iż same treści kształcenia mogą posiadać "cechy wspólne, wyznaczone programem kształcenia, i cechy indywidualne, pochodne osobowości, doświadczeń, wiedzy osobistej i oryginalnych schematów poznawczych wytworzonych przez ucznia" [Niemierko, 2006: 20].(abstrakt oryginalny)

Education value added is a concept which has its roots in economics, and, nowadays, is also connected with students' achievement evaluation. It counterbalances the traditional arithmetic mean, which, as Dolata [2007: 5] writes, for the first time, probably "appeared in the mid 70s as a critical continuation of the idea of school accountability." It means "an increase of the value of goods as a result of the manufacturing process" [Lisiecka, 2006: 3]; in the educational environment, therefore, education value added will be a tool of education policy [Dolata, 2007] indicating students' gain in knowledge resulting from a particular educational process, as a consequence of which it will "measure students' progress made in a specified research period" [Lisiecka, 2006: 3]. It provides information about the effectiveness of the educational process "to a large extent freed from the influence of factors being beyond the school control" [Dolata, 2006: 10] although we cannot forget that education contents may have "common features determined by a training program and individual characteristics, personality derivatives, experience, personal knowledge and original cognitive patterns created by the student" [Niemierko, 2006: 20]. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bartmańska, A. (2006). Wartość dodana wyniku kształcenia w szkolnictwie brytyjskim. In Z. Lisiecka (Ed.) Egzamin. Biuletyn badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Edukacyjna wartość dodana (4-8).
  2. Dolata, R. (2006). Edukacyjna wartość dodana w komunikowaniu wyników egzaminów zewnętrznych. In Z. Lisiecka (Ed.). Egzamin. Biuletyn badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Edukacyjna wartość dodana (9-19).
  3. Dolata, R. (2007). Wprowadzenie. In Z. Lisiecka, & R. Dolata (Eds.). Egzamin. Biuletyn badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Edukacyjna wartość dodana. Część 2 (5-6).
  4. Dolata, R. (2008). Szkoła-segregacje-nierówności. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  5. Lisiecka, Z. (Ed.). (2006). Egzamin. Biuletyn badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Edukacyjna wartość dodana. Retrieved from http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=365&Itemid=179
  6. Lisiecka, Z., Dolata, R. (Eds.). (2007). Egzamin. Biuletyn badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Edukacyjna wartość dodana. Część 2. Retrieved from http://www.cke.edu.pl/index.phpoption=content&task=view&id=365&Itemid=179
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu