BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźmicki Marek (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Łęska Monika (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Aktywność gminnych jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków rozwoju przedsiębiorstw turystycznych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego
The County Government Actions in the Creation of Conditions for the Tourism Enterprise Development in Lubelskie Voivodship
Source
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2012, t. 5, nr 2, s. 83-90, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Economic and Regional Studies
Keyword
Przedsiębiorstwo turystyczne, Samorząd terytorialny, Wspieranie przedsiębiorczości, Badania ankietowe, Wyniki badań
Tourist enterprises, Local government, Entrepreneurship support, Questionnaire survey, Research results
Note
summ., streszcz.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
Opracowanie jest próbą określenia instytucjonalnych uwarunkowań zakładania oraz prowadzenia przedsiębiorstw turystycznych świadczących usługi noclegowe i gastronomiczne na terenie województwa lubelskiego. Do określenia stanu faktycznego oraz pożądanego we wspomnianej kwestii wykorzystano ankiety pocztowe, które rozesłano do sześćdziesięciu pięciu urzędów gmin położonych na terenie powiatów ziemskich: janowskiego lubelskiego, łukowskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, tomaszowskiego i włodawskiego. Otrzymano zwroty odpowiedzi od dwudziestu sześciu (40%) placówek. Samorządy częściej oddziałują na inwestorów, którzy dopiero rozpatrują rozpoczęcie działalności gospodarczej niż na funkcjonujące już przedsiębiorstwa turystyczne. Działania pomocowe skierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy nie są powszechne, ale mają szeroki wachlarz. Urzędy gmin stosują zarówno instrumenty dochodowe, jak i wydatkowe. Przyjmują one charakter poza􀏐inansowy oraz 􀏐inansowy. Przedsiębiorcy w największym stopniu korzystali z umorzenia przez urzędy gmin odsetek od zaległych podatków oraz z odroczenia terminu płatności podatków. Badane samorządy sporadycznie wspierają przedsiębiorców zakładających przedsiębiorstwa turystyczne przez stosowanie ulg podatkowych, związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy. Obecny stan w analizowanej kwestii jest niezadowalający. Cieszy fakt dostrzegania konieczności poprawy sytuacji w kolejnych latach przez wiele placówek samorządowych. Słowa kluczowe: przedsiębi(abstrakt oryginalny)

The study attempts to determine the institutional conditions of starting and operating tourist enterprises offering both accommodation and catering services in Lubelskie Voivodship. To establish the actual and desirable facts, a mail survey was sent to sixty-􀏐ive county of􀏐ices in Janów, Lublin, Łuków, Opole, Parczew, Puławy, Tomaszów and Włodawa counties. Twenty-six institutions (40%) provided the completed questionnaires. Local governments most often affect investors who consider starting a business, rather than operating a tourist enterprise. Actions supporting businesses that operate in a county are uncommon, but represent a broad spectrum. County governments apply both income and expenditure instruments. Entrepreneurs most often have taken advantage of the interest forgone by the county on late taxes or deferred tax payment terms. The examined counties rarely provide tax relief associated with job creation to the entrepreneurs starting a tourist business. The current state of the analyzed issue is disappointing. It is heartening that many local government institutions recognize the need to improve the situation in the coming years.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M. (2001), Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. PARP, Warszawa, s. 8-16.
  2. Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Kosiedowski W. (red.) (2005), Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń, s. 315-317.
  3. Kurys J. (2004), Przedsiębiorczość w polityce władz gminnych wschodniego pogranicza. w: S. Michałowski, A. Pawłowska (red.), Samorząd lokalny w Polsce, Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 367-373.
  4. Saar M. A. (2011), Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości? CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa, s. 24-40.
  5. Przedsiębiorczość w procesach rozwoju rynków lokalnych. Strużycki M. (red.) (2006), Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa, s. 104.
  6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. nr 91, poz. 578 z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 z późn. zm.
  8. Wich U. (1996), Transformacja przestrzeni miejskiej w okresie zmian systemowo-ustrojowych w Polsce. w: U. Wich (red.), Gospodarka, przestrzeń, środowisko. Materiały z I Ogólnokrajowej Konferencji zorganizowanej z okazji 30-lecia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
  9. Wołowiec T. (2005), Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 67-75.
  10. Zwolińska-Ligaj M. (2006), Wpływ władz lokalnych na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w świetle opinii przedsiębiorców. w: M. Adamowicz (red.), Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 209
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu