BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zwolińska-Ligaj Magdalena (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Ciechańska Marta (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Infrastruktura techniczna jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Terespol
The Technical Infrastructure as a Local Development Factor : the Example of Terespol County
Source
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2012, t. 5, nr 2, s. 91-99, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Economic and Regional Studies
Keyword
Rozwój lokalny, Infrastruktura techniczna gminy, Studium przypadku, Badania ankietowe, Wyniki badań
Local development, Technical infrastructure of gmina, Case study, Questionnaire survey, Research results
Note
summ., streszcz.
Country
Gmina Terespol
Terespol community
Abstract
Celem opracowania jest charakterystyka infrastruktury technicznej oraz jej roli w rozwoju lokalnym. Rozważania teoretyczne uzupełniono o studium przypadku gminy Terespol, w odniesieniu do której scharakteryzowano działania podejmowane przez samorząd terytorialny w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej. Zaprezentowano także opinie radnych dotyczące wybranych zagadnień związanych z rolą infrastruktury w rozwoju gminy. Celem badań z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego było zebranie opinii radnych na temat poziomu rozwoju elementów infrastruktury technicznej, roli infrastruktury technicznej w rozwoju gminy oraz poglądów na temat wybranych problemów i priorytetów rozwoju infrastruktury technicznej w gminie Terespol.(abstrakt oryginalny)

The paper characterizes the technical infrastructure and its role in local development processes. Theoretical deliberations are broadened by the case study of Terespol county. The study examines actions taken by local authorities in the area of the technical infrastructure development. The discussion includes the summary of opinions of county council members about the selected issues related to the county technical infrastructure development. The purpose of the diagnostic survey was the collection of council members opinions about the level of infrastructure development, infrastructure role in county development, and selected problems and priorities in infrastructure development in Terespol county.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M. (2003), Kształtowanie rozwoju lokalnego. w: M. Adamowicz. (red.), Strategie rozwoju lokalnego t. 2: Aspekty instrumentalne, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 11.
 2. Bajerowski T., Suchta J. (2002), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich w aspekcie uwarunkowań społeczno-gospodarczych i przestrzennych. w: W. Kamińska (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Tow. Naukowe, Kielce, s. 28.
 3. Black J. (2008), Słownik ekonomii, Wyd. PWN, Warszawa, s. 149.
 4. Borcz Z. (2000), Infrastruktura terenów wiejskich, Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, s. 11.
 5. ^ 5. Chmiel J. (1997), Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, Zakład Badań Statystyczno- -Ekonomicznych GUS i PAN, Studia i prace, z. 243, Warszawa, s. 82.
 6. Fierla I. (2001), Bariery rozwoju polskich regionów peryferyjnych. w: I. Fierla (red.), Regionalne uwarunkowania lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce, Monografie i Opracowania nr 480, SGH, Warszawa, s. 9-12.
 7. Folder gminny "15 lat gminy Terespol", 2006, s. 5.
 8. Gałązka A. (2003), Infrastruktura komunalna na wsi. Początki, współczesność, perspektywy rozwoju. W:A. Stasiak (red.), Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce, PAN, KPZK, Biuletyn, z. 207, Warszawa, s. 14.
 9. Jadczak S. (2002), Gmina Terespol w dziesięcioleciu 1992- 2002, Wyd. "Express- Press" na zlecenie Urzędu Gminy Terespol, Terespol.
 10. Kaja J., Piech K. (2005), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce. w: S. Słupik (red.), Inwestycje infrastrukturalne jako niezbędny warunek rozwoju gospodarczego gminy; Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa, s. 259-260.
 11. Kamiński W. (1995), Warianty wielofunkcyjnego rozwoju wsi - uwarunkowania przestrzenne, Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 295, z. 43, Kraków, s.20-21.
 12. Kołodziejczyk D. (1995), Zasoby pracy a wielofunkcyjność wsi, Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 295, z. 43, Kraków, s. 53-54.
 13. Kuciński K. (2009), Geografia ekonomiczna, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków, s. 149.
 14. Lijewski T. (1994), Infrastruktura. w: I. Fierla (red.), Geografia Gospodarcza Polski, Wyd. PWE, Warszawa, s. 213.
 15. Pięcek B. (1997), Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. w: M. Kłodziński, A. Rosner (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 117-119.
 16. Pięcek B. (2002), Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej. w: M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska (red.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, IRWiR PAN, Warszawa, s. 320.
 17. Plan rozwoju lokalnego dla Gminy Terespol na lata 2004- 2006
 18. Polski J., Polska A. (2008), Strategia rozwoju gminy Terespol do 2020 roku. Załącznik do Uchwały nr XIV/84/2008 Rady Gminy Terespol z dnia 21 kwietnia 2008 roku, Wyd. Urząd Gminy Terespol, Terespol.
 19. Ratajczak M. (1990), Infrastruktura a międzynarodowa współpraca gospodarcza w Europie, Wyd. "Książka i wiedza", Warszawa, s. 23.
 20. Rogacki H. (2007), Geografia społeczno- gospodarcza Polski, Wyd. PWN, Warszawa, s. 358.
 21. Rosner A. (2002), Wiejskie obszary skumulowanych barier rozwojowych. w: A. Rosner (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IRWiR PAN, Warszawa, s. 161-162.
 22. Sochacka-Krysiak H. (2003), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. w: M. Sadowy (red.), Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej, Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa, s. 87.
 23. Szewczuk A. (2005), Rozwój lokalny i regionalny jako przedmiot badań naukowych. w: B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło (2005), Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 32-33.
 24. Wojtasiewicz L. (1997), Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcia metodologiczne. w: W. Maik (red.), Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, PAN KPZK, Biuletyn, Z. 177, Warszawa, s. 8-9.
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu