BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lelonek Marian (Pabianicka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna)
Title
Rola i zadania współczesnej rodziny i szkoły w edukacji dziecka
The Role and Tasks of the Modern Family and the School in Their Child's Education
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 233-241, bibliogr. 8 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Wychowanie, Dydaktyka, Dzieci, Dzieci szkolne, Rodzina, Edukacja, Pedagogika
Parenting, Didactics, Children, School children, Family, Education, Pedagogy
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Zadaniem współczesnej szkoły, oprócz kształcenia, czyli wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności, jest rozwijanie kompetencji społecznych. Jest to proces długotrwały, służący rozwijaniu u uczniów sfer osobowości, poczucia odpowiedzialności i planowania własnej drogi życiowej. Nauczyciele, a w szczególności rodzina, powinni wspomagać uczniów na każdym etapie ich rozwoju. Powinni przekazywać pewne wartości, wzorce postępowania, proponować określone zachowania, które powinny ułatwić im dokonanie właściwych wyborów postępowania. Wychowanie w szkole oparte jest głownie na osobistych relacjach uczeń - nauczyciel, ale należy pamiętać, że niczego się w tej kwestii nie osiągnie bez współdziałania z rodzicami. To współdziałanie jest konieczne, ponieważ każdy uczeń przychodząc do szkoły prezentuje inny wzorzec zachowań, charakterystyczny dla jego domu rodzinnego, najbliższych mu osób. W literaturze pedagogicznej, a szczególnie w problematyce dotyczącej dziecka, używa się określenia "działalność opiekuńczo - wychowawcza". W treści tego określenia zawarte są dwa podstawowe zadania dla rodziców i nauczycieli, których działalność ma znaczący wpływ na prawidłowy rozwój dziecka - ucznia. (fragment tekstu)

The article presents a discussion of the stages of child development - studentat an early age of his life, with particular emphasis on the development of the brain. Then pointed out the role of the family, kindergartens and schools to support the child's development and outlined proposals for teacher collaboration with parents. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Buzan T., (1999). Mapy twoich myśli. Łodź.
  2. Erickson E., (1982). The life cycle completed. New York. Norton.
  3. Goleman D., (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań.
  4. Lelonek M, (2006). Proces poznawania i rozumienia świata przez uczniów w młodszym wieku szkolnym. Pabianice.
  5. Lubomirska K., (2008). Znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju w procesie wychowania człowieka. Wrocław.
  6. Malmquist E., (1982). Nauka czytania w szkole podstawowej. Warszawa.
  7. Mendel M., (2000). Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy. Toruń.
  8. Pawlak B., (2005). Wybrane aspekty projektowania, planowania, realizacji i ewaluacji procesu współdziałania nauczycieli i rodziców. Kielce.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu