BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guzal-Dec Danuta (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Zwolińska-Ligaj Magdalena (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Samorząd gminy jako podmiot działań marketingowych na przykładzie gmin objętych siecią Natura 2000
Local Government as a Subject of Marketing Activities on the Example of the Municipalities Covered by the Natura 2000 Network
Source
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2011, t. 4, nr 2, s. 76-81, tab., bibliogr. 2 poz.
Economic and Regional Studies
Keyword
Samorząd terytorialny, Gmina, Marketing terytorialny, Promocja walorów regionu, Program Natura 2000, Badania ankietowe, Wyniki badań
Local government, District, Territorial marketing, Promotion of region value, Natura 2000 Networking Programme, Questionnaire survey, Research results
Note
summ., streszcz.
Abstract
W opracowaniu dokonano oceny aktywności władz samorządowych 14 gmin regionu Zielone Płuca Polski w realizacji działań marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem działalności promocyjnej. Analiza materiału empirycznego wskazuje, że badane urzędy gmin stosują tradycyjne narzędzia promocyjne, wykazują niską aktywność w zakresie promocji gmin jako obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych oraz są niedostatecznie przygotowane pod względem organizacyjnym, planistycznym i kompetencyjnym do realizacji działań marketingowych.(abstrakt oryginalny)

This study evaluated the activity of local authorities of 14 Polish Green Lungs region municipalities in the implementation of marketing activities with particular emphasis on promotional activities. An analysis of empirical material indicates that these offices of the municipalities use traditional promotional tools, are not very active in the promotion of municipalities when it comes to special natural assets and are not adequately prepared in terms of organization, planning and competence to carry out marketing activities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Uchwała Nr IV/20/2009 Walnego Zebrania Członkow Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska
  2. Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/8/08 Walnego Zebrania Członkow LGD "Sejneńszczyzna" z dnia 11.07.2008r.
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu