BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Paweł A. (University of Lodz, Poland)
Title
Smart Specializations of the Regions - Fashion or Necessity?
Inteligentne specjalizacje regionów - moda czy konieczność?
Source
Economic and Regional Studies, 2014, vol. 7, nr 1, s. 24-37, tab., bibliogr. 31 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Keyword
Inteligentna specjalizacja, Region, Samorząd terytorialny, Rozwój regionalny, Strategia rozwoju regionalnego, Analiza porównawcza, Wyniki badań
Smart specialization, Region, Local government, Regional development, Regional development strategy, Comparative analysis, Research results
Note
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach., summ., streszcz.
Abstract
Cel pracy: Jednym z głównych założeń Unii Europejskiej dotyczącym finansowania rozwoju regionalnego jest wspieranie tzw. inteligentnych specjalizacji. Strategie inteligentnej specjalizacji mają być podstawą wdrażania strategii "Europa 2020" (eu.2020] na poziomie regionalnym i krajowym w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Konieczność ich opracowania wynika z pakietu rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiających przepisy dotyczące Europejskich Funduszy Strukturalnych, przyjętych 17 grudnia 2013 r. Celem pracy jest sprawdzenie w jakim stopniu wymagania Unii Europejskiej w zakresie przygotowania regionów do nowej perspektywy finansowej zostały zrealizowane przez polskie samorządy regionalne oraz w jakim zakresie przyjęte inteligentne specjalizacje wynikają z przekonania interesariuszy o możliwościach poszczególnych regionów oraz korzyściach jakie przyniesie dokonany wybór, a w jakim z panujących trendów (mody]. Materiał i metody badawcze: Podstawowym materiałem badawczym były dokumenty o charakterze strategii średniookresowych (strategie rozwoju na lata 2014-2020 lub dokumenty równoważne] przygotowane przez samorządy wojewódzkie w związku z nowym unijnym okresem programowania obejmującym lata 2014-2020 oraz akty prawne i dokumenty strategiczne Unii Europejskiej dotyczące tego samego okresu. W związku z typem materiałów podstawowymi metodami badawczymi była analiza bezpośrednia i porównawcza dokumentów. Wyniki oraz wnioski: Przeprowadzone badania wykazały formalną realizację wymagań Unii Europejskiej w zakresie przygotowania strategii rozwojowych polskich województw na lata 2014-2020 w oparciu o inteligentne specjalizacje. Chociaż wszystkie województwa rozpoczęły już pracę nad identyfikacją obszarów specjalizacji, w tym inteligentnych specjalizacji, to w części regionów dostępne wyniki prac nie znajdują pełnego uzasadnienia w przygotowanych strategiach i analizach. Co istotne, większość z opracowanych dokumentów nie warunkuje swoich specjalizacji możliwościami współpracy z sąsiednimi regionami - chlubnymi wyjątkami są: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r., która była prezentowana na wspólnym posiedzeniu zarządów województw lubelskiego i świętokrzyskiego oraz Strategia dla rozwoju Polski Południowej. Ponieważ jest jeszcze na to czas wskazana byłaby większa korelacja inteligentnych specjalizacji województw z ich sąsiadami, zwłaszcza w kontekście analiz statystycznych prowadzonych przez EUROSTAT, które dzielą Polskę na sześć regionów a nie szesnaście województw. (abstrakt oryginalny)

Objective of the study: One of the main European Union's assumptions regarding financing regional development is to support the so-called smart specializations. The smart specialization strategies are to be the basis for the implementation of the "Europe 2020" strategy (EU 2020] on the regional and national level in the new financial perspective 2014-2020. The necessity for its development results from the regulations package of European Parliament and the Council laying down the rules regarding European Structural Funds, adopted on 17th December 2013. The objective ofthe study is to revise to what extent the European Union's requirements relating to the regions preparation for the new financial perspective have been realized by the Polish regional self-governments and to what extent the adopted smart specializations result from the stakeholders' conviction on the possibilities of individual regions and the benefits that the made choice will bring and to what extent from current trends (fashion]. Material and study methods: The medium-term strategy documents (development strategies for the years 2014-2020 or equivalent documents] prepared by provincial self-governments in relation to the new union's programming period for the years 2014-2020 and legal acts and the European Union's strategic documents regarding the same period constituted the primary study material. Due to this type of material the documents' direct and comparative analysis was the basic study method. Results and conclusions: The research revealed formal realization of European Union's requirements for Polish provinces development strategies preparation for the 2014-2020 period based on smart specializations. Although all the provinces have already begun the work on specialization's areas identification, including smart specializations, in a part ofthe regions the available works' results are not fully justified in the prepared strategies and analyzes. It is significantthatthe majority of drawn up documents does not determine its specializations by the possibilities of cooperation with neighboring regions - notable exceptions are: Regional Innovation Strategy of Lubelskie Province to 2020, which was presented at a joint meeting ofthe Lubelskie and Świętokrzyskie provinces' boards and the Strategy for the Southern Poland's development. Since there is still time greater smart specializations correlation of the regions with its neighbors would be recommended, particularly in the statistical analysis context carried out by the Eurostat, which divides Poland into six regions, not sixteen.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów - raport z badania, Deloitte, Warszawa 2013 źródło [09/02/2014]: https://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty%20bada- nia,%20rankingi/pl_innowacyjnosc_regionow_2013.pdf
 2. Foray D., Goddard J., BeldarrainX.G., Landabaso M., McCann P., Morgan К., Nauwelaers C., Ortega-Argiles R., Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, wyd. Unia Europejska, Bruksela 2012
 3. Grosse T. G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, W: Studia Regionalne i Lokalne 2002 nr 1
 4. Inteligentna specjalizacja [IS] w województwie kujawsko-pomorskim, wyd. PAG-Uniconsult, Toruń 2012
 5. Kardas M., Inteligentna specjalizacja [nowa] koncepcja polityki innowacyjnej, w: Optimum. Studia Ekonomiczne nr 2/2011
 6. Koncepcja aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 w kontekście spełniania wymogów strategii inteligentnych specjalizacji, Wielkopolski Urząd Marszałkowski, Poznań 2010
 7. Krajowa Strategia Inteligentnej Specjalizacji KSIS źródło: http://www.mg.gov.pl/files/upload/15049/Krajowa%20 strategia%20inteligentnej%20specjalizacji%20_ver.%2016%20_konsultacje_0ST.pdf, [25.02.2014]
 8. Nowicka P., Dąbrowska A., Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K., Innowacyjne specjalizacje województwa świętokrzyskiego, wyd. GOEPROFIT, Warszawa 2010
 9. Program Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020, wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2011,
 10. Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji [RIS 3], Wersja angielska: http://s3platform. jrc.ec.europa.eu/s3pguide, tłumaczenie polskie dostępne np. na stronie internetowej województwa kujawsko-pomorskiego: http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/2013/04/ RIS3_guide _PL_20130412.pdf
 11. Sojka P., Nowacka A., Robczyńska M., Inteligentna specjalizacja województwa lubuskiego w kontekście innowacyjnego potencjału regionu, wyd. Marketing Research World, Gliwice 2012
 12. Wielkopolska 2020 - zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolkiego do 2020 roku, wyd. Wielkopolski Urząd Marszałkowski, Poznań 2012
 13. Woźniak J. [red.], Małopolska_2.0 Inteligentna _specjalizacja_regionu, wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2012
 14. Strategia dla rozwoju Polski Południowej, Monitor Polski z 19 lutego 2014, poz. 152
 15. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, Wrocław 2005
 16. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - projekt, Toruń 2013
 17. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 roku, Zielona Góra 2012
 18. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011 - 2020, wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2011
 19. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Inteligentne Mazowsze - projekt, wyd. Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego, Warszawa 2012
 20. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 2020 г., Opole 2012
 21. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2020. Aktualizacja na lata 2013 - 2020. Projekt, Rzeszów 2013
 22. Strategia RozwojuWojewództwa Śląskiego na lata 2005-2020, Katowice 2005
 23. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, Kielce 2013
 24. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, Szczecin 2005
 25. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Gdańsk 2020
 26. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U.2006 NR 227 poz.1658
 27. 2 7. Wolszczak G., Konkurencyjność, innowacje, smart specjalizations: główne wyzwania, prezentacja podczas konferencji Miasta w Internecie, Gdańsk 2013
 28. www.ec.europa.eu/eu2020/pdf/l_PL_ACT_partl_vl.pdf
 29. www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/comm_en.htm
 30. www.ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
 31. www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,396357,polska-nauka-bardziej-konkurencyjna-w-ramach-inteligentne- go-rozwoju.html
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
eng, pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu