BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nermend Kesra (Uniwersytet Szczeciński), El Fray Imed (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Rola bezpieczeństwa i ochrony danych w rozwoju regionalnym
The Role of Security and Data Protection in Regional Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 289-301, rys., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Nauka szansą rozwoju regionu
Keyword
Bezpieczeństwo, Ochrona danych, Rozwój regionalny
Security, Data protection, Regional development
Note
summ.
Abstract
Tematyka rozwoju regionalnego nabrała szczególnego znaczenia w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, głównie ze względu na konieczność osiągnięcia w stosunkowo krótkim czasie standardów zbliżonych do tych, jakie obowiązują w krajach członkowskich. Mimo że uruchomiono wiele programów pomocowych, to istniejące dysproporcje są tak duże, że władze samorządowe muszą w sposób istotny włączać się w proces dostosowawczy. Skuteczne wspieranie tego procesu wymaga przede wszystkim właściwego zdiagnozowania i oceny aktualnego poziomu rozwoju regionalnego, a następnie zaplanowania działań zmierzających do wyeliminowania dysproporcji. (fragment tekstu)

This article contains a brief survey of the different methods and approaches for the risk evaluation and analysis. Proposed idea should be particularly useful in local governmental unit systems. Such systems can consist of many separated subsystems with completely different security mechanisms. In this article, was proposed to verify the quality and integration of these mechanisms on the basis of the initial risk analysis. The purpose of the article is to present the concept of a construction of a coherent security policy for these units based on the results of the risk analysis. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiak J., Kosiedowski W., Potoczek A., Słowińska B., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, problemy teorii i praktyki, Toruń 2001.
 2. Bangemann M. i in., Europe and the Global Information Society, .
 3. CCTA Risk Analysis and Management Method CRA MM, Central Computing and Telecommunications Agency, United Kingdom Government, UK 1987.
 4. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Warszawa 2007.
 5. Dziemianowicz W., Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w P olsce, Warszawa 1997.
 6. Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w U nii Europejskiej, Gdańsk 2003.
 7. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.
 8. Information technology - Security techniques - information security management systems, IS O/IEC 27001:2005.
 9. Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Łódź 2005.
 10. Kaj J., Piech K. (red.), Rozwój oraz polityka regionalna i  lokalna w P olsce, Warszawa 2005.
 11. Korenik S., Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty, Wrocław 2003.
 12. Kowalewski M., Ołtarzewska A., Polityka bezpieczeństwa informacji instytucji na przykładzie Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego, "Telekomunikacja i T echniki Informacyjne" 3-4/2007.
 13. Kudełko J., Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w K rakowie, nr 651, Kraków 2004.
 14. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Warszawa 1999.
 15. Markowska M., Czynniki rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we W rocławiu, nr 939, Wrocław 2002.
 16. Nermend K., Vector Calculus in Regional Development Analysis, Berlin-Heidelberg 2009.
 17. Pięta M., Czynniki i uwarunkowania kształtujące rozwój regionu ekonomicznego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we W rocławiu, nr 938, Wrocław 2002.
 18. Nermend K., El Fray I., Znaczenie bezpieczeństwa informacji dla prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe PWSZ w K aliszu (w druku).
 19. Papińska-Kacperek J., Społeczeństwo informacyjne, Warszawa 2008.
 20. Raport Bezpieczeństwa, Cisco 2009, .
 21. Risk Management Standard, Federation of European Risk Management in Dynamic Open Systems, London 2003, .
 22. Risk Management - Vocabulary - Guidelines for use in standards, IS O/IEC Guide 73:2002.
 23. Secomski K., Teoria regionalnego rozwoju i planowania, Warszawa 1987.
 24. Symantec IT Risk Management Report, Symantec 2007, .
 25. Światowe badanie bezpieczeństwa informacji, Raport 2009, Ernst & Young,
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu