BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miś Teresa (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Najważniejsze źródła informacji dla mieszkańców wsi w warunkach integracji europejskiej
Most Important Sources of Information for Rural Inhabitants Conditions of European INtegration
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 93-101, rys.,tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Źródła informacji, Wieś
Information source, Village
Note
summ.
Abstract
Gospodarka oparta na wiedzy to nowy model gospodarki, który funkcjonuje w oparciu o pełniejsze wykorzystanie zasobów wiedzy i innowacyjności oraz rozwoju technologii dotyczącej przede wszystkim szybkiego i taniego dostępu do informacji. Współczesne rynki są na tyle złożone, że niewielu producentów jest w stanie zebrać, przetworzyć i ocenić wszystkie informacje niezbędne do podjęcia odpowiednich, korzystnych dla siebie decyzji. Koszt uzyskania i opracowania informacji dla celów decyzyjnych na poszczególnych rynkach jest coraz większy. Dostęp do informacji decyduje o szansach rozwojowych, o konkurencyjności, a także o przewagach konkurencyjnych. Prywatne rynki tworzą różne informacje, nie zawsze odpowiednie i dostępne - jest to przejaw niesprawności rynku. System rynkowy wymaga rozbudowy instytucji dostarczających informacji i wiedzy, ułatwiających współpracę, które w szerokim sensie tworzą kształt społeczeństwa rynkowego. Proces zdobywania, przetwarzania i przekazywania informacji staje się nieodłączną częścią procesów gospodarczych. Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności w gospodarce wymaga zwiększenia możliwości pozyskiwania sprawdzonych i trafnych informacji.(fragment tekstu)

The paper presents the results of a questionnaire survey carried out in 2009 among rural inhabitants in the south-eastern region of Poland within the framework of a broader research project. The survey objective was to show the major sources of financing for non-agricultural business activities undertaken by rural dwellers. The research confirm, that rural entrepreneurs consider the Internet one of the most important sources of information, essential in taking decisions connected with their business as well as using EU funds. For farmers, on the other hand, a basic source of information connected with their activity and possibility of gaining co-financing from EU funds are professional trainings organized mainly by centers of agricultural consultancy as well as press and television. It is an enormous challenge for institutions functioning in rural areas, which should become active and offer some support to all firm owners.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 roku, GUS, US w Olsztynie, Olsztyn 2010.
 2. Fic D.: Foresight w zarządzaniu regionem, Roczniki Naukowe SERiA 2009, t. XI, z. 5.
 3. Hsieh J.J., Rai A., Keil M.: Understanding digital inequality: Comparing continued use behavioral models of the socio-economically advantaged and disadvantaged, "Management Information Systems Quarterly" 2008, vol. 32.
 4. Kultura w 2009 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2010.
 5. Mały rocznik statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2009.
 6. Miś T.: Significance of advisory institutions in the development of rural small and medium size companies in podkarpackie region, w: M. Kadavová (red): Ekonomycký Růst a Rozvoj Regionů, t. 1, Czechy, Hradec Králové 2007.
 7. Miś T.: Rola lokalnych instytucji w procesie absorpcji środków unijnych dla rolnictwa w opinii rolników południowo-wschodniej Polski, "Wieś i Rolnictwo", IRWiR PAN, Warszawa 2008, nr 3(140).
 8. Oleński J.: Ekonomika informacji. Metody, PWE Warszawa 2003.
 9. Polska wieś i rolnictwo 2007. Raport z badań, Warszawa, październik 2007.
 10. Rembisz W., Stańko S.: Interwencjonizm rynkowy w rolnictwie, w: W. Rembisz i M. Idzik (red.): Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, IERiGŻ-PIB Warszawa 2007.
 11. Skrzypek E.: Rola wiedzy we współczesnym zarządzaniu, w: A. Sitko-Lutek (red.): Polskie firmy wobec globalizacji, PWN Warszawa 2007.
 12. Tomczak I.: Szkolenia w Polsce. Badania diagnozujące i weryfikujące potrzeby beneficjentów. Szkolenia w Europie i na świecie, PARP, LRDP Kantor, Warszawa 2006.
 13. Wielewska I.: Oddziaływanie ośrodków doradztwa rolniczego na procesy decyzyjne rolników i producentów rolnych. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Przyrodniczych XLIII, Seria B 2005, nr 57.
 14. Wilkin J.: Skutki transformacji postsocjalistycznej i członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla wsi i rolnictwa - próba podsumowania, w: Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu