BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szwejkowska Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kędzierska Beata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Dostęp do informacji publicznej jako konieczny warunek do realizacji idei społeczeństwa informacyjnego
Acces to Public Information as a Necessary Condition for the Implementation of the Idea of Information Society
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 118-125, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Informacja publiczna, Społeczeństwo informacyjne
Public information, Information society
Note
summ.
Abstract
Nie ulega wątpliwości, że we współczesnym świecie informacja stanowi dobro prawne o wymiernej wartości społecznej i ekonomicznej, a idea wolności w pozyskiwaniu jej została powszechnie przyjęta. Prawo do informacji uznane zostało za jedno z podstawowych praw człowieka i znalazło ochronę w przepisach rangi międzynarodowej. Stanowi o nim m.in. przepis art. 10 pkt 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, zgodnie z którym każdy ma prawo do wolności wypowiedzi, obejmujące wolność poglądów z jednej strony, z drugiej zaś uprawnienie do otrzymywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych, jak również dyspozycja art. 19 pkt 2 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich. Z treści cytowanego przepisu wynika, że każdemu przysługuje swoboda poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, ustnie, pismem lub drukiem, w jakikolwiek sposób według własnego wyboru, bez względu na granice państwowe. Oczywiście tak sformułowane podmiotowe prawo do uzyskiwania informacji nie jest prawem absolutnym, a jego realizacja niekiedy podlega ograniczeniom. Z uwagi na doniosłość prawa każdego do niezakłóconego pozyskiwania informacji wyłączenie prawa do informacji powinno następować tylko w przypadku potrzeby ochrony innych równoważnych dóbr prawnych, w szczególności szeroko rozumianego prawa do prywatności.(fragment tekstu)

This act constitutes a guarantee of social control over the actions of the public bodies and other entities such as political parties, trade unions and those which, regardless of their nature (public or private), make dispositions of public property. On one hand the broad classification of persons obliged to provide information should be regarded as a foundation of civil rights and liberties in a democratic country, but on the other hand, in many cases, cast doubt on the question whether a given entity is an entity obliged to provide information. Similar controversies are accompanied by interpretation of public information, with a view to the vague nature of the legal definition of the concept, only an example of the scope of the shared folder under the Public Information Act. The latter situation raises the controversy on the basis of the rule 23 - the offense of withholding public information despite the legal requirement. In the literature, is presented the position that in the context of the above, to exclude a possible criminal responsabilty, the entities should be obliged to provide public information, as requested, unless the request relates to public information that is explicitly covered by specific exemptions. Reservations also raises the dichotomous way of controlling the correctness of the entity decision. In principle, control is transferred to the cognition of administrative courts, but in some cases the action is raised to the civil courts, which do not deal, apart from a few cases, with the control of administrative decisions. In the context of the foregoing, it is suggested to rethink the regulations of the Act in the direction of removing too many controversial issues.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czarny-Drożdżejko E.: Karna ochrona prawa do informacji publicznej, teza nr 9, "Lex" 1998/9, nr 5.
  2. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, DzU 1993, nr 61, poz. 284, ze zm.
  3. Jaśkowska M.: Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002.
  4. Kozłowska-Kalisz P.: Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, Zakamycze 2006.
  5. Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich, DzU 1977, nr 38, poz. 167.
  6. Nowacki K., Mucha K.: Regulacja prawna dostępu do informacji w Polsce, "Przegląd Sądowy" 2002, nr 2.
  7. Sitniewski P.: Jawność informacji o działalności jednostek samorządu terytorialnego, Białystok 2005.
  8. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, DzU, nr 112, poz.1198, ze zm.
  9. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych, DzU, nr 153, poz. 1269, ze zm.
  10. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, DzU, nr 100, poz. 1080 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu