BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Jerzy
Title
Instytucja prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej - tradycja i współczesność
Institution of the President in the Republic of Poland
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 2 (2), s. 123-137, bibliogr. 16 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Urząd państwowy, Konstytucja, Konstytucja RP, Prezydent
Government offices, Constitution, RP Constitution, President
Note
summ
Country
Rzeczpospolita Polska
Republic of Poland
Abstract
Instytucja prezydenta kształtuje się w Polsce w trzech historycznych etapach: od odzyskania niepodległości w 1918 r. do wybuchu II wojny światowej w 1939 r.; następnie w nowej sytuacji politycznej - w okresie państwa socjalistycznego - w specyficznej formie w latach 1947-1952, a potem w okresie 1989-1990 r., kiedy to w kontekście przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej, w ostatniej fazie istnienia państwa socjalistycznego nastąpiła restytucja tego urzędu; trzeci etap rozpoczęty został powszechnymi i bezpośrednimi wyborami prezydenckimi w listopadzie 1990 r.(fragment tekstu)

The article present the institution of the President against the background of the government regime's evolution between 18th and 20th century. During this period a new model had been shaped based on separation of powers and balance between the head of the state, government (executive) and the Judiciary Branch. Author divided the history of the Presidential Office in Poland into four periods: the Second Republic of Poland (1918-1939), first years of the People's Republic of Poland (1947-1952), late years of the People's Republic of Poland (1989-1990) and the Third Republic of Poland (1990 - ). Each of the period is different mainly because of the position and power of the President which directly depends on the Constitution, however political circumstances are not irrelevant in this matter. The dissertation attempts to describe all periods and comment them from the modern (current) point of view. Author spots that there's been always conflict and dilemma between the idea of the strong presidency and weaker presidency. This tendency had been very visible during the Presidency of Lech Walesa, who had been trying to create the stable and firm institution of the President. New Constitution of the Polish Republic 1997 situated the President in accordance with the idea of the balance of power and division of powers. Role of the President depends currently on the political situation and the personal skills (even charisma) of the person who had been elected.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ajnenkiel A., Drzycimski A., Paradowska J., Prezydenci Polski, Warszawa 1991
 2. Gebethner S., Modele rządów prezydenckich, Warszawa 1982
 3. Chorążewska A., Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w Ŝycie Konstytucji RP z 1997 r., Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2008
 4. Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989-1997), Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 1999
 5. Grzybowski M., System rządów w Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 r., w: pr. zb. Ciągłość z zmiana w systemach ustrojowych, Kraków 1999
 6. Mojak R., Stanowisko konstytucyjne Prezydenta RP w Małej Konstytucji z 17 X 1992 r., "Przegląd Sejmowy" 1993 nr 2
 7. Mojak R., Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych, Lublin 1995 wyd. II
 8. Mojak R., Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w świetle nowej konstytucji, "Państwo i Prawo" 1997, zesz. 11-12
 9. Osiński J., Pytlik B., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w: Prezydent w państwach współczesnych, red. Joachim Osiński, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000
 10. Pietrzak M., Prezydent w konstytucjach polskich XX wieku, w: tenŜe, Demokratyczne, świeckie państwo prawne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999
 11. Popławska E., Instytucja prezydenta w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Warszawa 1995
 12. Pułło A., System prezydencki, w: Konstytucyjne systemy rządów, pod red. M. Domagały, Warszawa 1997
 13. Pułło A., Podział władzy. Aktualne problemy w doktrynie prawa i współczesnej dyskusji konstytucyjnej w Polsce, "Przegląd Sejmowy" 1993, nr 3
 14. Stelmach A., Prezydent Federacji Rosyjskiej - tęsknota za jedynowładztwem, w: tenże, Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji, Wyd. Naukowe UAM Poznań 2003
 15. Witkowski Z., Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch, Toruń 1991
 16. Witkowski Z., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (1921-1935), Warszawa- Poznań-Toruń 1987
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu