BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Marek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Title
Nauki ekonomiczne i informatyka jako składniki systemu przygotowania kadry dla regionalnej gospodarki przez państwowe wyższe szkoły zawodowe
Economics Sciences and Computer Science as A System Elements Of Cadre Background For Regional Economy By Public Higher Vocational Schools
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 487-499, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Nauka szansą rozwoju regionu
Keyword
Edukacja, Szkolnictwo państwowe
Education, State education
Note
summ.
Abstract
W dynamicznym procesie społecznych zmian szkoły wyższe odgrywają rolę ośrodków wspomagających rozwój społeczności lokalnych. Są to instytucje znakomicie przygotowane do realizacji potrzeb regionów. Znaczenie państwowych wyższych szkół zawodowych wynika z wysokiej jakości działania zagwarantowanej przez rozwiązania instytucjonalne. Ze względu na ścisły związek ze strukturami lokalnymi łatwiej im jest dostosowywać swoją ofertę dydaktyczną i naukową do lokalnych potrzeb .(fragment tekstu)

In dynamic process of social evolutions higher schools play a role centers supporting development of local society. The main goal of the article is presentation in what pitch different science disciplines, especially economics sciences and information technologies, they support local social-economy systems. Public Higher Vocational Schools are also allowed as relevant factor in a system of local finances. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006.
 2. Bielecki W.T., Informatyzacja zarządzania, Warszawa 2000.
 3. Biencewicz-Miazga A., E-biznes w I nternecie i  multimediach, Warszawa 2003.
 4. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Warszawa 2000.
 5. Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Warszawa 2008.
 6. Herman A., Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji, (w:) Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W. Grudzewski i I .K. Hajduk, Warszawa 2001.
 7. Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w U nii Europejskiej i w P olsce, Warszawa 2004.
 8. Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii świata połączonego siecią, Warszawa 2001.
 9. Koźlak A., Rola polityki regionalnej w podnoszeniu konkurencyjności polskich regionów, (w:) Współczesne problemy polityki ekonomicznej, red. S. Korenik, Z. Przybyła, Wrocław-Jelenia Góra 2008.
 10. Piasecki A.K., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009.
 11. Sikora J., Lokalne układy społeczne, (w:) Samorząd w P olsce - istota, formy, zadania, red. A. Zalewski, Poznań 1998.
 12. Skodlarski J., Matera R., Gospodarska światowa - geneza i  rozwój, Warszawa 2004.
 13. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 .
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu