BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brnula Peter (PF KU Ružomberok, Slovakia), Vaska Ladislav (PF KU Ružomberok, Slovakia), Almašiová Angela (PF KU Ružomberok, Slovakia)
Title
Education in Social Work and Didactics
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 297-315, bibliogr. 40 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Praca socjalna, Pedagogika, Nauka, Edukacja, Dydaktyka
Social work, Pedagogy, Science, Education, Didactics
Note
summ.
Abstract
Education in social work is the concern of authors of this paper. First, the social work is classified within the system of sciences, not only from the point of view of contemporary understanding but also from the point of view of development of discipline classification among individual science systems. The historical development of education in social work is explained then up to present days in Slovakia. Contemporary possibilities of education in social work within the territory of Slovakia, which is linked to the European context, are described in detail. After education description, authors of this paper deal with definition of relationship between pedagogy and social work through social workers' competences and explain the importance of didactics for social work (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ALMAŠIOVA, Angela. 2009. Kvalifikačna a prefesijna pripravenosť socialnych pracovnikov a ich motivacia pre vykon povolania. Ružomberok: Katolicka univerzita v Ružomberku, Pedagogicka fakulta, 2009. 96 s. ISBN 978-80-8084-489- 9.
 2. BRNULA, Peter - VASKA, Ladislav. 2009. Didaktika odbornych predmetov. Učebny text pre posluchačov doplňujuceho pedagogickeho študia pre absolventov odboru socialna praca. Bratislava, 2009. 105 s.
 3. BAKOŠOVA, Zlatica. 2009. Stručny pohľad na sučasny stav rozvoja socialnej pedagogiky a socialnej prace pri riešeni socialnopatologickych javov. s. 469-489. In Ondrejkovič, P. a kol. 2009. 3. vyd., Bratislava : VEDA, 2009. 580 s. ISBN 978-80- 224-1074-8
 4. BRŤKOVA, Milada - TAMAŠOVA, Viola et al. 2000. Kapitoly z dejin pedagogiky. 1. vyd. Bratislava : Pressent, 2000. 250 s. ISBN 80-967824-4-4
 5. FILKORN, Vojtech. 1960. Uvod do metodologie vied. 1. vyd., Bratislava : SAV, 1960. 416 s.
 6. FULKOVA, Emilia. 2008. Všeobecna didaktika I. 1. vyd., Bratislava : INFOPRESS, 2008. 168 s. ISBN 978-80-85402-90-2
 7. FULKOVA, Emilia. 2010. Prehľad pedagogiky. Kľučove oblasti. 1. vyd., Bratislava : UK v Bratislave, 2010. 84 s. ISBN 978-80-223-2657-5
 8. IOV - štatny inštitut odborneho vzdelavania [online]. 2011 [cit. 2011-06-10]. Pedagogicka dokumentacia. Dostupne z WWW: .
 9. HATAR, Ctibor. 2006. Socialna pedagogika, socialna andragogika a socialna praca v kontexte teoretickych, profesijnych a vzťahovych reflexii. 1. vyd. Nitra : PdF UKF v Nitre, 2006. 149 s. ISBN 80-8094-015-0
 10. HAVRDOVA, Zuzana. 1999. Kompetence v praxi socialni prace. 1. vyd., Praha : OSMIUM, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5
 11. HLASNA, Slavka - HORVATHOVA, Kinga et al. 2006. Uvod do pedagogiky. 1. vyd., Nitra : ENIGMA, 2006. 356 s. ISBN 80-89132-29-4
 12. KELLER, Jan. 1997. Uvod do sociologie. 4. vyd., Praha : SLON, 1997. 181 s. ISBN 80-85850-25-7
 13. KIPS, Milan - AMBROZOVA, Oľga. 1998. Pedagogika. 3. vyd., Bratislava : Univerzita Komenskeho v Bratislave, 1998. 116 s. ISBN 80-223-12-65-7
 14. LASSAHN, Rudolf. 1992. Uvod do pedagogiky. 1. vyd., Bratislava : SPN, 1992. 178. ISBN 80-08-01827-5
 15. LOVČI, Radovan. 2007. Alice Garrigue Masarykova. Život ve stinu slavneho otce. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007 485 s. ISBN 978-80-7308-189-8
 16. LEVICKA, Jana. 2002. Teoreticke aspekty socialnej prace. 1. vyd., Trnava, 2002. 280 s. ISBN 80-89074-39-1
 17. LEVICKA, Jana. 2005. Od konceptu k technike. 1. vyd. Trnava : TŠ, 2005 222 s. ISBN 80-968952-6-5
 18. LEVICKA, Jana a kol. 2009. Socialna praca II. 1. vyd., Trnava : Oliva, 2009. 156 s. ISBN 978-80-89332-06-9
 19. MATOUŠEK, O. 2001. Zaklady socialni prace. 1. vyd. Praha : Portal, 2001. s. 312 ISBN 80-7178-473-7
 20. MIKULAŠOVA - ŠKRIDLOVA, V. 1996. Pamatnica Živeny. 1. vyd. Martin: Živena, 1996 s. 93 ISBN 80-85186-96-9
 21. NEČASOVA, M. 2001. Uvod do filozofie a etiky v socialni praci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2001. 98 s. ISBN 80-210-2673-1
 22. NOVOTNA, Věra - SCHIMMERLINGOVA, Věra. 1991. Socialni prace - jeji vyvoj a metodicke postupy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1991. 128 s. ISBN 80-7066- 483-5
 23. NOVOTNA, Alena - ŽILOVA, Anna - ŽILOVA Veronika. 2010. Socialne sposobilosti v pomahajucich profesiach. 1. vyd. Ružomberok : Verbum, 2010. 121 s. ISBN 978-80-8084-589-6
 24. ONDREKOVIČ, Peter. 1998. Uvod do sociologie vychovy. Zaklady sociologie vychovy a mladeže. 2. vyd., Bratislava : VEDA. 1998. 388 s. ISBN 80-224-0579-5
 25. ONDREJKOVIČ, Peter. 2007. Uvod do metodologie spoločenskovedneho vyskumu. 1. vyd., Bratislava : VEDA, 2007, 248 s. ISBN 978-80-224-0970-4
 26. ONDRUŠEK, Dušan - LABATH, Vladimir. 2007. Trening? Učenie zažitkom. Trening. 1.vyd., Bratislava : PDCS, o.z., Partners for Democratic Change Slovakia, 2007. 227 s. ISBN 978-80-969431-4-2
 27. MŠ SR. 2007. Pedagogicka dokumentacia 7661 6 socialno-vychovny pracovnik pre stredne odborne školy. Interny material MŠ SR, 2007. 114 s.
 28. SHEAFOR, Bradford, W. - HOREJSI, Charles, R. et al. Techniques and Guidelines for Social Work Practice. 2nd. ed. Boston : Allyn and Bacon, 1991. 521p. ISBN 0- 205-12768-1 Peter Brnula, Ladislav Vaska, Angela Almašiova
 29. SKARUPSKA, Helena. 2006. Didaktika socialni prace. 2. vyd., Olomouc : Univerzita Palackeho, Pedagogicka fakulta, 2006. 57 s. ISBN 80-244-1506-2
 30. STRIEŽENEC, Štefan. 1999. Uvod do socialnej prace. 1. vyd. Trnava : AD, Trnava, 1999 215 s. ISBN 80-967589-6-9
 31. STRIEŽENEC, Štefan. 2006. Teoria a metodologia socialnej prace. 1. vyd. Trnava : Tripsoft, Trnava, 2006. 296 s. ISBN 80-969390-4-1
 32. ŠVEC, Štefan a kol. 1998. Metodologia vied o vychove. 1. vyd. Bratislava : IRIS, Bratislava 1998. 303 ISBN 80-88778-73-5
 33. SVOBODA, Z., SMOLIK, A., LAURENČIKOVA, K., 2010. Přistupy k naplňovani potřeb žaků se socialnim znevyhodněnim v kontextu strategie MŠMT v oblasti rozvoje inkluzivniho vzdělavani. In Wiegerova, A. (ed.) Forum o premenach univerzitneho vzdelavania [CD-ROM]. Bratislava: Občianske sdruženie V4, 2010. 8 s. ISBN 978-80-89443-00-0
 34. TOKAROVA, Anna a kol. 2003. Socialna praca. Kapitoly z dejin, teorie a metodiky socialnej prace. 2. vyd., Prešov : Akcent Print - Pavol Šidelsky. 573 s. ISBN 80- 968367-5-7
 35. TRUHLAŘOVA, Zuzana. 2010. Identifikace rizik v ramci využiti kompetenčniho modelu ve vzdělavani socialnich pracovniků/pracovnic v bakalařskych oborech socialni prace. 122-131 s. In: Socialni prace/Socialna praca. 3/2010. 160 s. ISSN 1213-6204
 36. VOTRUBOVA, Štefana. 1931. Živena - jej osudy a praca. 1. vyd., Turčiansky sv. Martin : Živena, spolok slovenskych žien. 348 s.
 37. www.akredkom.sk
 38. www.fedu.uniba.sk
 39. www.siov.sk
 40. www.macess.nl
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu