BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szkudlarek Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Makroekonomiczne uwarunkowania budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Macroeconomics Conditions of Creating Information Society in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 211-218, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Informacja, Społeczeństwo informacyjne, Makroekonomia, Uwarunkowania makroekonomiczne
Information, Information society, Macroeconomics, Macroeconomic conditions
Note
summ.
Abstract
Istnieje wiele uwarunkowań mających wpływ na budowę społeczeństwa informacyjnego (SI). Należy wspomnieć o uwarunkowaniach technicznych i technologicznych, społecznych, prawnych oraz ekonomicznych. Wśród tych ostatnich można wyróżnić makroekonomiczne. Zasadniczym celem artykułu jest próba określenia wpływu makrootoczenia na kreowanie społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Artykuł ma charakter teoretyczno- empiryczny. W pierwszym punkcie artykułu przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące społeczeństwa informacyjnego. Następnie dokonano krótkiej analizy bieżącej sytuacji gospodarczej Polski. Na zakończenie dokonano próby określenia wpływu makrootoczenia na rozwój społeczeństwa informacyjnego w kontekście budowy i wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej W artykule wykorzystano dane Ministerstwa Gospodarki (MG), Ministerstwa Finansów (MF), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wykorzystano metody opisowe, porównawcze i miary dynamiki.(fragment tekstu)

The principal aim of this article is an attempt to determine an influence of macroeconomics factors on creating an information society in Poland.. The chosen issues concerning the information society were introduced in the outline of this article. A short analysis of current economic situation in Poland was carried in the next part. In the very last part an attempt to determine a possible influence of chosen macroeconomics factors on the development of information society in infrastructure and services context was taken.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M.: E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009.
  2. Dordic H., Wang G.: The Information Society. A Retrospective View, SAGE, London 1995.
  3. Truskowska-Wojtkowiak M., Wojtkowiak J.: Społeczeństwo informacyjne: pytania o tożsamość, wiedzę i edukację, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
  4. Europa i społeczeństwo globalnej informacji, Komisja Europejska, Bruksela, 26 maja 1994, http://kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html (11.02.2011).
  5. Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2010, MSWiA, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2010.
  6. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 roku, MSWiA, grudzień 2008, http://mswia.gov.pl/strategia.
  7. http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2002/news_library/documents/eeur ope2005/eeurope2005_en.pdf
  8. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:EN:PDF
  9. www.mg.gov.pl, www.mf.gov.pl, www.uke.gov.pl, www.stat.gov.pl http://cpi.msw ia.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu