BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Benková Martina (Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovakia)
Title
Dobrovoľníctvo na Slovensku v hospicoch a nemocniciach pri starostlivosti o nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich
Volunteering in Slovakia in Hospices and Hospitals to Care for the Terminally Ill and Dying
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 317-325, bibliogr. 14 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Wolontariat, Opieka socjalna, Umieralność, Choroby
Volunteering, Social services, Mortality, Illness
Note
summ.
Abstract
The paper deals with describing the current state of volunteering in Slovakia in the care of terminally ill patients dying in conditions of hospice and hospital, it characterized by respect associated with volunteering in the context of social work. Brings knowledge of environment volunteering in practice, which greatly contributes to the improvement of care and improve quality of life of this target group, which according to several sources is as one of the most difficult. Volunteering in Slovakia is still being developed, and through voluntary associations devoted to the terminally ill and dying has become one of the indispensable forms of assistance to a person in need. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ANDRAŠIOVA, M. a kol.: Hospic a paliativna starostlivosť- priručka pre dobrovoľnikov. Bratislava: Palium. 54 s. ISBN 80-968416-0-2
 2. HATOKOVA, M. a kol.: Sprevadzanie chorych a zomierajucich. Bratislava : Don Bosco, 2009. 215 s. ISBN 978-80-8074-095-5
 3. MATOUŠEK, O. a kol. 2003. Metody a řizeni socialni prace. 1. vyd. Praha: Portal, 2003. 380 s. ISBN 80-7178-548-2
 4. NOVOTNY, M., STARA, I.: Využiti dobrovolniku v nemocnicich. Metodicky manual k dobrovolnictvi v nemocnicich. Praha: Hestia
 5. Študia o dobrovoľnictve, jeho systeme na Slovensku a v niektorych vybranych krajinach Europskej Unie, Kanady a jeho integracia do rozvojovej a humanitarnej pomoci. Dostupne na: http://www.ekumena.sk/Dobro/Studia-o-dobrovolnictve.pdf
 6. STUDENT, J.- MUHLUM, A.- STUDENT, U. 2006. Socialni prace v hospici a paliativni peče. 1. vyd. Praha: Nakladatelstvi H&H Vyšehradska, 2006. 161 s. ISBN 80-7319-059-1
 7. ŠOLCOVA, JANA. 2010. Motivacia k dobrovoľnictvu z pohľadu dobrovoľnikov a dobrovoľničok. Požiadavky na system : Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: 2. česko-slovenska konference doktorandů oborů pomahajicich profesi [elektronicky zdroj] / ed. Ludmila Houdkova, Radka Čanikova. - Ostrava : Ostravska univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-782-3. - S. 305-318.
 8. TOŠNER, J., SOZANSKA, O.: Dobrovolnici a metodika prace s nimi v organizacich. Praha: Portal
 9. Všeobecna deklaracia o dobrovoľnictve
 10. DOBROVOĽNICI. 2009. In: Cesta domu. cz [online]. [cit. 15.02.2010; 14:00].
 11. .
 12. Tlačove spravy Ministerstva vnutra Slovenskej republiky za september 2011, 9. 9. 2011. Dostupne na: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=pravidla-predobrovolnictvo- poslanci-posunuli-do-2-citania
 13. www.dsvrba.sk
 14. www.kbn.sk
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu