BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jantoń-Drozdowska Elżbieta (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Majewska-Bator Maria (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Wiedza techniczna jako źródło przewagi konkurencyjnej kraju
Technological Knowledge as a Source of the Country Competitive Advantage
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 262-273, tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Wiedza, Technika, Przewaga konkurencyjna
Knowledge, Technology, Competitive advantage
Note
summ.
Abstract
W miarę wzrostu roli postępu technologicznego w tworzeniu dobrobytu zwiększało się też zainteresowanie problematyką rozwoju wiedzy technicznej, którą coraz częściej traktowano jako ważny czynnik determinujący konkurencyjność struktury rzeczowej produktu narodowego. Wiedza techniczna stanowi bowiem istotny komponent kapitału ludzkiego, który wpływa na poprawę zdolności technologicznych, a zatem i przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw i gospodarek. Z tego powodu firmy oraz jednostki badawcze, w tym uniwersytety, angażują się w coraz większym stopniu w proces tworzenia wiedzy technicznej, współpracując albo konkurując z sobą. Celem opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów rozwoju wiedzy technicznej jako źródła przewagi konkurencyjnej kraju, w nawiązaniu do obecnej sytuacji Polski(fragment tekstu)

The aim of the article is to bring some chosen aspects of the technological knowledge development up for discussion in context of the competitive advantage of the country. The technological knowledge is the essential component of the human capital which bears the improvement of technological capabilities, that is to say the competitive advantage of firms and economies. The Authors came to the conclusion that accumulation of the technological knowledge determines the competitiveness of an economy on the global market(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cichoń S.: Nowa reforma edukacji - lepsza jakość kształcenia, w: Z. Andrzejak, L. Kacprzak, K. Pająk: Polski system edukacji po reformie 1999 roku - stan, perspektywy, zagrożenia, Poznań-Warszawa 2005.
 2. Clarke T., Rollo Ch.: Capitalising Knowledge: Corporate Knowledge Management Investments, "Creativity and Innovation Management" 2001, no. 10.
 3. Czapla T., Malarski M.: Zarządzanie pozyskiwaniem i rozwojem wiedzy w organizacji, w: W. Błaszczyk, Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa 2005.
 4. Drucker P.: Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 5. European Commission: Communication from the Commission Europe 2020. A Strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3.03.2010.
 6. European Commission: Europe 2020. Background for the Informal European Council, 11 February 2010.
 7. Evans Ch.: Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 8. Gedymin O.: Strategie gospodarcze i drogi rozwoju: II Rzeczpospolita, powojenne Niemcy, Tajwan, Chile, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 1999.
 9. Jantoń-Drozdowska E.: Budowanie gospodarki opartej na wiedzy jako element strategii Unii Europejskiej, w: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, Szczecin 2010.
 10. Jantoń-Drozdowska E.: Strategia Europa 2020, w: M. Gajowiak: Zarządzanie rozwojem regionalnym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 11. Knowledge Economy index: www.worldbank.org/kam
 12. Kowalczyk A.: Azja Wschodnia - polityka gospodarcza a wykorzystanie potencjału demograficznego i ekonomicznego, w: J. Makowski, M. Czerny: Geografia regionalna świata: wielkie regiony, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 13. Lall S.: Exports of Manufacturers by developing countries: Emerging Patterns of Trade and Location, "Oxford Review of Economic Policy" 1998, no. 14.
 14. Majewska-Bator M.: Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a proces zmniejszania luki technologicznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
 15. Nelson R.R., Romer P.M.: Science, Economic Growth, and Public Policy, "Challeng", March-April 1996.
 16. Pachociński R.: Współczesne systemy edukacyjne, Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000.
 17. Romer P.M.: Implementing a National Technology Strategy with Self-Organizing Industry Investment Boards, "Brookings Papers: Microeconomics" 1993, no. 2.
 18. Romer P.M.: The Origins of Endogenous Growth, "Journal of Economic Perspectives" 1994, no. 8.
 19. Stiglitz J.E., Charlton A.: Fair trade. Szansa dla wszystkich, PWN, Warszawa 2007.
 20. Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu