BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pożyczka Świetłana (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Placówki oświatowe jako element kształcenia i wychowania medialnego młodego pokolenia
Educational Institutions as Part of the Education and Upbringing of Media Young People
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 299-306, bibliogr. 16 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Media, Środki masowego przekazu, Media informacyjne, Media komunikowania, Edukacja młodzieży, Młodzież, Oświata
Media, Mass media, Information media, Media communication, Youth education, Youth, Education system
Note
summ.
Abstract
Nikt już dziś nie kwestionuje, że media i rozwój nowych technologii komunikowania, zmieniają codzienne życie młodzieży oraz sposób, w jaki postrzegają oni otaczający świat. W rękach młodych nowe technologie stają się narzędziami uczenia, budowania bliskich relacji, tworzenia tożsamości oraz pogłębiania życiowych pasji. Czasami jednak można odnieść wrażenie, że media rywalizują z rodziną, szkołą, kościołem. Z jednej strony pozwalają na obcowanie z kulturą, poszerzają wiedzę, dają nieograniczone możliwości zdobywania informacji. Z drugiej zaś potrafią wyrządzić poważną szkodę, prezentując niewłaściwą, a nawet wręcz wypaczoną wizję rodziny, życia, religii i moralności. (fragment tekstu)

In this article, presented educational functions of media, influence of media, with particular reference to of their influence on behavior young people. In, addition, discussed about exploiting new media, as well as information technology in didactics. Author presented important task of an educational institutions, which is preparing the younger generation for the media education, that is bringing to the due receipt and exploiting media. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czarnecki P., Etyka mediów, Difin, Warszawa 2008.
 2. Dobek-Ostrowska B., Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym, ParkEdukacja, Warszawa - Bielsko-Biała 2009.
 3. Filiciak M., Nowe media - naturalne narzędzia komunikacji dla 90 % młodzież, http://www.nina.gov.pl/edukacja/edukacjamedialna/ artyku%C5%82/2011/09/27/nowe-media---naturalne-narz%C4%99dziakomunikacji- dla-90-m%C5%82odzie%C5%BCy
 4. Filiciak M., Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, http://bi.gazeta.pl/im/9/7651/m7651709.pdf
 5. Halawa M., Połączeni i podłączeni: młodzi w sieci. http://wyborcza.pl/1,76842,7582562,Polaczeni_i_podlaczeni_mlodzi_w_sieci.html
 6. Hankała A., Uzależnienie od mediów - na przykładzie Internetu i TV [W:] M. Tanaś (red.), Kultura i język mediów, Impuls, Krakow 2007.
 7. Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", Lublin 2003.
 8. Kajtoch W., Czasopisma dla młodzieży - wybrane problemy kultury języka, stylu, perswazji,http://wkajt.republika.pl/czasopisma.htm
 9. Kędzierska B., Kształtowanie kultury mediów [W:] M. Tanaś (red.), Kultura i język mediów, Impuls, Krakow 2007.
 10. Kruszyńska A., Alternatywa dla mediów z czerwoną kropką,http://franciszkanska3.pl/Alternatywa-dla-mediow-z-czerwonakropka, a,14592
 11. Leska-Dorenda A., Papierowa i internetowa. Prasa dla młodzieży,http://www.edukacjamedialna.pl/e107_plugins/content/content.php?co ntent.81
 12. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych,http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081 223_zal_2.pdf
 13. Plisiecki J., Film i sztuki tradycyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2010.
 14. Rudnicka I., Edukacja medialna w szkole a kształcenie międzykulturowe, http://ictime.oeiizk.waw.pl/dokumenty/rudnicka.pdf
 15. Tanaś M., O potrzebie pedagogicznej refleksji nad kulturą i językiem mediów [W:] M. Tanaś (red.), Kultura i język mediów, Impuls, Kraków 2007.
 16. Wiebskowska J., Wpływ telewizji na zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży, http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU6135
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu