BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romanowska Katarzyna (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Wybrane aspekty społeczno-prawne wolontariatu
Selected Aspects of the Socio-Legal Volunteering
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 319-326, bibliogr. 13 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Wolontariat, Regulacje prawne, Postawy społeczne
Volunteering, Legal regulations, Social attitudes
Note
summ.
Abstract
W dobie XXI wieku działalność wolontarystyczna jest szeroko rozwinięta. Z roku na rok przybywa coraz więcej wolontariuszy pracujących społecznie w rożnych organizacjach. Obok stażu, czy też praktyk zawodowych, wolontariat jest dosyć często spotykaną formą świadczenia pracy na rzecz innego podmiotu. Kreowanie mody na działalność wolontariuszy stanowi istotne wyzwanie współczesności, chociażby ze względu na postępujące problemy globalne, czy też procesy na skalę krajową. Bezinteresowne działanie na rzecz innych jest elementem wszystkich cywilizacji oraz nieodłącznym ogniwem każdego społeczeństwa. (fragment tekstu)

Volunteering-one of the few phenomena that has not lost its value, not devalued in contrast to other ideas, attitudes and trends in the world around us. In this article, author shows the importance of volunteering in the community, culture and the Polish legal system. It describes who is a volunteer, who can be him, what kind of rights and obligations belongs to him and of course, everything about his qualifications. In addition, the article presents the reasons why people are eager to get involved in volunteering, and introduces readers to basic law on volunteer activities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Becelewska D., Motywy podejmowanie spontanicznej pracy woluntarnej [w:] Wychowanie na co dzień, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, czerwiec 2004, Nr 6.
 2. Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji- przesłanie Papieża na zakończenie międzynarodowego roku wolontariatu, Watykan 2001.
 3. Jordan P., Ochman M., Jak pracować z wolontariuszami, Warszawa 1997.
 4. Moroń D., Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 5. Pietrowski D., M. Maciuła, Od chaosu do ustawy, 2002, Nr 7.
 6. Reykowski J., Motywacja. Postawy prospołeczne a osobowość, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r., (Dz. U. z 2007 r., Nr 201, poz. 1455).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r., (Dz. U. z 2002 r., Nr 41, poz. 362).
 9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 z poźn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 414 z poźn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 21 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, (Dz. U. z 2003 r., Nr 45, poz. 391 z poźn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu