BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rovňanová Lenka (Pedagogicka fakulta UMB, Banska Bystrica)
Title
Učebné štýly žiakov - výzva pre didaktickú prácu pedagogických a odborných zamestnancov v školskom prostredí v kontexte novo vynárajúcich sa potrieb detí
Learning Styles of Students - a Challenge for a Teaching Job Teaching and Professional Staff in the School Environment in the Context of Newly Emerging Needs
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 327-338, bibliogr. 24 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Metody nauczania, Edukacja, Jakość kadry nauczycielskiej
Teaching method, Education, Quality of the teaching staff
Note
summ.
Abstract
The paper is focused on the issue of learning styles in the context of newly emerging needs of children in the school environment. It analyzes various approaches to characterization and classification of learning styles. Correct and early diagnosis of the predominant learning styles helps teachers in the teaching and starting learning processes of students. It is a current requirement of the current teaching and call for the development of specific diagnostic competence of each teacher already in undergraduate training, but also in the system of continuous education. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Belkova, V. 2010. Školska integracia - špecialne vychovno-vzdelavacie potreby v podmienkach bežnych škol. 1. vyd. Banska Bystrica : PF UMB, 2010. 135 s. ISBN 978- 80-557-0070-0.
 2. Cvikova, J., Filadelfiova, J. 2008. Rodovy pohľad na školstvo. Dunajska Streda: Aspekt, Valeur, 2008. ISBN 978-80-85549-79-9.
 3. Gežova, K. 2010. Zvyšena rozvodovosť ako negativny dopad transformacie spoločnosti na slovensku rodinu. In Slovenska rodina v kontexte transformačnych premien. Banska Bystrica: PF UMB, 2010. s. 90 - 125. ISBN 978-80-557-0034-2.
 4. Emmerova, I. 2008. Poruchy spravania u žiakov zakladnych a strednych škol - ich prevencia a riešenie. 1. vyd. Banska Bystrica: PF UMB, 2008. 276 s. ISBN 978-80- 8083-819-5.
 5. Emmerova, I. 2011. Aktualne otazky prevencie problemoveho spravania u žiakov v školskom prostredi. 1. vyd. Banska Bystrica : PF UMB, 2011. 140 s. 1. vyd. Banska Bystrica : PF UMB, 2011. 140 s. ISBN 978-80-557-0212-4.ISBN 978-80-557-0212-4.
 6. Emmerova, I. 2012. Preventivna a socialno-vychovna praca s problemovymi deťmi a mladežou. 1. vyd. Banska Bystrica : 2012. 142 s. ISBN 978-80-557-0463-0.
 7. Kamarašova, L. 2009. Profesijne kompetencie socialneho pedagoga v prevencii socialno-pedagogickych javov. Banska Bystrica: PF UMB, 2009. ISBN 978-80-8083- 826-3.
 8. Kosikova, V. 2011. Psychologie vzdělavani a jeji psychodidakticke aspekty.1. vyd. Praha : Grada publishing, 2011. 272 s. ISBN 978-80-247-2433-1.
 9. Mc Guinness, D. 1985. When Chlidren Don´t Learn. New York: Bassic Book, 1985.
 10. Kovalik, S., Olsen, K. 1996. Integrovane tematicke vyučovanie. 1. vyd.Bratislava: FABER, 1996. 350 s. ISBN 80-967492-6-9.
 11. Koutekova, M. 2007. Zaklady pedagogickej diagnostiky. 2. vyd. Banska Bystrica: PF UMB, 2007.120 s. ISBN 978-8083-445-6.
 12. Laszlo, K. 2009. Osobnosť žiaka. In Laszlo, K. - Škvarkova, Z. : Didaktika. 2. vyd. Banska Bystrica: Pedagogicka fakulta UMB, 2009. s. 36-37. ISBN 978-80-8083-715-0.
 13. Markova, D. 2012. O sexualite, sexualnej moralke a sučasnych partnerskych vzťahoch. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2012. 262 s. ISBN 978-80-89148-76-9.
 14. Mareš, J. 1998. Styly učeni žaků a studentů. 1. vyd. Praha : Portal, 1998.
 15. Nemcova, L. 2010. Rodove stereotypy a ich dosledky v spoločnosti. In Zbornik vedeckovyskumnych prac katedry pedagogiky. 1. vyd. Banska Bystrica: PF UMB, 2010. s.61 - 79. ISBN 978-80-557-0034-2.
 16. Oudenhoven van, N. - WAZIR, R. 2006. Newly Emerging Needs of Children. An Exploration. Antwerp: Garant, 2006.
 17. Petlak, E. 2012. Inovacie v edukačnom procese. 1. vyd. Dubnica nad Vahom : Dubnicky technologicky inštitut, 2012. 158 s. ISBN 978-80-89400-39-3.
 18. Piovarčiova, T., Halašova, D., Mihalikova, J., Bagalova, Ľ., Gogolova, D. 2010. Novo vynarajuce sa potreby deti na Slovensku. Prieskumna študia. 1. vyd. Bratislava: IUVENTA, 2010. 61 s. ISBN 978-80-8072-102-2.
 19. Samelova, S. 2012. Nazory učiteľov na sučasnych žiakov. In Slovensky učiteľ. priloha časopisu Technologia vzdelavania, roč. 20, 2012, č. 6. ISSN 1335-003X.
 20. Škoda, J., Doulik, P. 2011. Psychodidaktika. Metody efektivniho a smysluplneho učeni a vyučovani. Praha : Grada Publishing, 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-3341-8.
 21. Škvarkova, Z. 2010. Rodina a škola vo vzajomnej spolupraci. 1. Vyd. Banska Bystrica : Pedagogicka fakulta UMB, 2010. 175 s. ISBN 978-80-557-0024-3.
 22. Turek, I. 2010. Didaktika. 2. prepracovane a dopl. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 598 s. ISBN 978-80-8078-322-8.
 23. Vernarcova, J. 2011. Sexualna vychova. 1. vyd. Nitra : UKF, 2011. 84 s. ISBN 978-80- 8094-954-9.
 24. Višňovsky, Ľ., Hroncova, J. : Slovenska rodina v kontexte transformačnych premien. Banska Bystrica: PF UMB, 2010. 356 s. ISBN 978-80-557-0034-2
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu