BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turek Dariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wojtczuk-Turek Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Metody rozwijania kompetencji przywódczych
Methods of Leadership Competences Development
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2007, nr 2 (6), s. 61-76, bibliogr. 49 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Przywództwo, Kompetencje kierownicze, Rozwój kompetencji menedżerskich
Leadership, Managerial competencies, Manager competencies development
Note
summ.
Abstract
Refleksja nad rozwijaniem kompetencji przywódczych sięga początków cywilizacji europejskiej. Jednym z istotnych zagadnień, poruszanych przez filozofów starożytnych był problem wychowywania władców, co było szczególnie istotne z punktu widzenia dziedziczenia władzy i konieczności korygowania pewnych cech, niepożądanych z punktu widzenia pełnionej funkcji. (fragment tekstu)

The article presents the issues of developing competence of leadership. Leadership is treated as a element of social competence. The authors focused attention to determinant of gaining and developing leadership competence and methods which are used for it. Competence is determinant by personality, so the process of gaining it depends of many individual (motivation, style of learning) and objective factors (methods and forms, social environment).The most popular of the method are trainings, particularly psychological workshops, which help to develop "soft" skills. More and more often are used coaching and mentoring, as well action learning, and rotation position. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Allport G., Patem and. Growth in Personality, Holt, Rinehart and Winston, New York 1963.
 2. Andrews K. R., The Effectiveness of University Management Programs, Graduate School of Administration, Harvard University, Boston 1966.
 3. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 4. Aronson E., Człowiek, istota społeczna, PWN, Warszawa 2004.
 5. Arystoteles, Etyka nikomachejska, w: Dzieła wszystkie, Arystoteles, t. 5, PWN, Warszawa 2001.
 6. Ashworth L., Our HR Columnist, "People Management" 9/15/2005, Vol. 11 Issue 18.
 7. Auerbach C., Silberman M, Metody aktywizujące w szkoleniach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 8. Bandura A., Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective, "Annual Review of Psychology" 2001, 52.
 9. Bandura A., Social Fundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1986.
 10. Bandura A., Social Learning Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1977.
 11. Bandura A., Walters R. H., Agresja w okresie dorastania, PWN, Warszawa 1968.
 12. Berard M., Coaching and Mentoring: Enhancing Education, "Chief Learning Officer" Nov. 2005, Vol. 4, Issue 11.
 13. Blyth A., Empowered by Coaching, "Personnel Today" 4/26/2005.
 14. Chan Kim W., Mauborgne R., Chcesz, by pracownicy dali z siebie wszystko? Graj fair, "Harvard Business Review Polska" lipiec/sierpień 2006.
 15. Cheney R. S., Intercultural Business Communication, International Students, and. Experiential Learning, "Business Communications Quarterly" Vol. 64 nr. 4, Dec. 2001.
 16. Dixon M. N., Peer-to-Peer Leadership Development, "Harvard Business Review" 2006, Vol. 82, Issue 2.
 17. Dulewicz V., Higgs M. J., Design of a New Instrument to Assess Leadership Dimensions and Styles, Henley Working Paper Series HWP, 0311, Hanley-on- Thames, Hanley Management College, UK 2003.
 18. Halberstadt A. G., Denham S. A., Dunsmore J. C., Affective Social Competence, "Social Development", January 2001, Volume 10, Issue 1.
 19. Harding C., Training for Middle Management in Education and Industry, "School Organization" 1991, Vol. 11, No. 1.
 20. Jaeger W., Paideia, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 21. Jillins B., Can People Managers Be Engineered, "Steel Times" 2001, Vol. 229, Issue 7/8.
 22. Knowles M., The Modern Practice of Adult Education, Association Press, Chicago 1980.
 23. Koppett K., Techniki teatru improwizacji w programach szkoleniowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 24. Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 25. Lachowicz Z., Trening potencjału kierowniczego, AE, Wrocław 1995.
 26. Laguna M., Szkolenia, GWP, Gdańsk 2004.
 27. Latham G. P., Human Resource Training and Development, "Annual Review of Psychology" 1988, Vol. 39.
 28. Locke E.A, Lathan G.P., Work Motivation and Satisfaction: Light of the end of the Tunnel, "Psychological Science" 1990, Vol. 1, No 4.
 29. Lyons P., Management skill development and casa-based modeling, Academy of Management Best Conference Paper 2004 MED.
 30. McLaughlin H., Thorpe R., Action Learning - A Paradigm in Emergence: the Problems Fading a Challenge to Traditional Management Education and Development, "British Journal of Management" 1993, Vol. 4.
 31. Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1982.
 32. Noe R. A., Employee Training and Development, McGrow-Hill, International Edition, 2005.
 33. Obuchowski K., Adaptacja twórcza, Książka i Wiedza, Warszawa 1985.
 34. Parsole E., Wray M., Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 35. Pearse R. F., Developing Your Career Success Skills, "Compensation & Benefits Management" 2000, Vol. 16 Issue 1.
 36. Peltier B., Psychologia coachingu kadry menadżerskiej, Rebis, Poznań 2005.
 37. Rea L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Dom wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 38. Revans R., The Origin of Growth of Action Learning, Ed. Chartwell-Bratt, Bromley 1982.
 39. Sitko-Lutek A. .Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 40. Starr J., Coaching, PWE, Warszawa 2005.
 41. Steed R., The Play's the Think: Using Interactive Drama in Leadership Development, "Journal of Business Strategy" 2005, Vol. 26, No 5.
 42. Strużyna J., Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, AE, Katowice 1996.
 43. Suchodolski A., Rozwój pracowników, w: Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 44. Sutton D., Action Learning: in Search of P, "Industrial and Commercial Training" 1990, Vol. 22.
 45. Tannenbaum S., Yukl G., Training and development in work organizations, "Annual Review of Psychology" 1992, Vol. 43.
 46. Tokarz A., Wstępna korekta modelu autonomicznej motywacji poznawczej, "Studia z psychologii" 1996, t.7.
 47. Wales S., Why Coaching?, "Journal of Change Management" 2003, Vol. 3, 3.
 48. Weinstein-Fitzgerald K., Action Learning, Petit, Warszawa 1999.
 49. Witkowski S., Treningowe metody podnoszenia umiejętności kadry kierowniczej, w: Trening psychologiczny jako metoda optymalizacji zdolności do działania, red. M. Cenin, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu