BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaleska Beata (Politechnika Koszalińska)
Title
Kalkulacja kosztu jednostkowego procedur medycznych w szpitalu X
Calculation of the Unit Costs for Medical Procedures in X Hospital (Case Study)
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 343, s. 582-591, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Modele zarządzania kosztami i dokonaniami
Keyword
Szpitalnictwo, Koszty, Placówki służby zdrowia
Hospital service, Costs, Medical facilities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu ustalania kosztu jednostkowego usług medycznych (procedur medycznych) w szpitalu X i możliwość wykorzystania informacji o rzeczywistym koszcie ich wytworzenia w działalności podmiotu leczniczego. Badanie przeprowadzono w szpitalu resortowym województwa zachodniopomorskiego. Proces kalkulacji kosztu jednostkowego rozpoznano w oparciu o wywiad przeprowadzony z głównym księgowym szpitala i pracownikami działu rachunkowości. Wykorzystano też materiały źródłowe dotyczące procesu ustalania kosztu jednostkowego procedur medycznych szpitala X.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present a method of determining the unit costs for medical services in X hospital and the opportunity to use information about a real cost of medical procedures' production in the activity of a medicinal entity. The literature on the subject and source materials from X hospital were used to write this paper.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baran W., 2010, Ocena wykorzystania regulacji prawnych dotyczących rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 55 (111), SKwP, Warszawa, s. 11-15.
  2. Gierusz J., Cygańska M., 2009, Budżetowanie kosztów działań w szpitalu, ODDK, Gdańsk.
  3. Jaworzyńska M., 2010, Planowanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej, CeDeWu.pl, Warszawa.
  4. Mućko P., 2010, Potrzeby informacyjne i zbiory informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, [w:] M. Hass-Symotiuk (red.), Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  5. Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych, 1999, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków.
  6. Rabiej E., 2013, Rachunek kosztów leczenia w aspekcie wyceny świadczeń zdrowotnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. nr 164, poz. 1194.
  8. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. nr 112, poz. 654 ze zm.
  9. Zaleska B., 2013, Ocena wykorzystywania informacji o kosztach w szpitalach prowadzonych w formie SPZOZ i w formie spółki z o.o., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 289, s. 566-574.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.54
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu