BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzyżanowska Natalia
Title
Wycena papierów wartościowych notowanych na polskich rynkach finansowych
Source
Rachunkowość, 2011, nr 6, s. 2-7, tab.
Keyword
Wycena papierów wartościowych, Papiery wartościowe, Rynki finansowe, Rynek papierów wartościowych, Rynek Catalyst
Valuation of securities, Securities, Financial markets, Securities market, Catalyst market
Abstract
Wycena papierów wartościowych na polskich rynkach papierów wartościowych przez jednostki stosujące ustawę o rachunkowości następuje według zasad określonych w rozporządzeniu o instrumentach finansowych2. Rozporządzenie to obowiązuje już 9 lat, wiele jednostek ma jednak nadal problemy z jego stosowaniem do wyceny posiadanych przez nie inwestycji w akcje, obligacje lub certyfikaty inwestycyjne (niebędące inwestycjami w spółki zależne, współzależne lub stowarzyszone) nabyte w ramach obrotu giełdowego, lub pozagiełdowego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. (dalej GPW), rynku Catalyst, Newconnect, lub innym rynku funkcjonującym w Polsce. W szczególności wciąż duże trudności sprawia obliczanie i ujęcie odsetek naliczonych i zapłaconych od obligacji oraz utrata wartości. Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel przynajmniej częściowe wyjaśnienie zasad stosowanych w tym zakresie.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0481-5475
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu