BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poszwa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie kosztami podatkowymi w przedsiębiorstwie
Tax Cost Management in a Company
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 343, s. 487-495, bibliogr., 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Modele zarządzania kosztami i dokonaniami
Keyword
Koszty, Podatki, Optymalizacja, Zarządzanie kosztami
Costs, Taxes, Optimalization, Costs management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wysokość podatku dochodowego od wyniku finansowego osiąganego przez przedsiębiorstwo zależy m.in. od poziomu kosztów ujętych w rachunku wyniku podatkowego. Ustalanie kosztów podatkowych odbywa się z uwzględnieniem właściwych regulacji prawnych. Przepisy ustaw o podatku dochodowym nie określają jednak precyzyjnie zakresu kosztów oraz procedur ich obliczania, co stanowi źródło ryzyka podatkowego. Oznacza to konieczność jego identyfikacji i, jeżeli to możliwe, również ograniczania. Ponadto regulacje podatkowe pozostawiają pewną swobodę w zakresie identyfikacji kosztów uzyskania przychodów oraz sposobów ustalania ich wysokości. Podatnik ma zatem możliwość wpływania na wysokość kosztów podatkowych wykazywanych w rachunku wyniku podatkowego. Możliwość kształtowania poziomu ryzyka oraz wysokości kosztów stanowi treść zarządzania kosztami podatkowymi.(abstrakt oryginalny)

The amount of income tax financial result achieved by a company depends among others on the level of expenses recognized in the tax result. Determining the cost of the tax takes account of the relevant legal regulations. The provisions of the Income Tax Acts, however, do not precisely define the scope of costs and procedures for calculating them as a source of tax risk. This means its identifying and, if possible, also limiting. In addition, tax regulations leave some discretion to identify deductible expenses and ways of fixing the amount thereof. A taxpayer is therefore able to influence the amount of tax expense reported in the income tax result. The possibility of shaping the level of risk and the costs is the content management tax cost.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jamroży M., Kudert S., 2013, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa.
  2. Kosakowski E., 2013, Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej w 2013 r., [w:] Zamknięcie roku 2013, Rachunkowość, wydanie specjalne, Warszawa.
  3. Litwińczuk H. (red.), 2013, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa.
  4. Mazur Ł. (red.), 2013, Optymalizacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa.
  5. Nowak E. (red.), 2006, Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  6. Szlęzak-Matusewicz J., 2013, Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer, Warszawa.
  7. Wollgarten W., 2013, Opodatkowanie spółek osobowych. Problemy podatkowe i bilansowe na przykładzie spółki komandytowej, Wolters Kluwer, Warszawa.
  8. Wyciślok J., 2013, Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, C.H. Beck, Warszawa.
  9. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.
  10. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.45
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu