BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szydełko Magdalena (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Benchmarking we wspomaganiu monitoringu procesów na tle podejścia procesowego
Benchmarking in Supporting Monitoring of Processes Against the Background of the Process Approach
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 343, s. 519-528, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Modele zarządzania kosztami i dokonaniami
Keyword
Benchmarking, Procesowe podejście do zarządzania, Monitorowanie procesów
Benchmarking, Process-oriented approach, Process monitoring
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było pokazanie zakresu i roli benchmarkingu we wspomaganiu monitoringu procesów na tle podejścia procesowego. Podjęta problematyka badawcza zdeterminowała wybór metod badawczych, takich jak: przegląd literatury, analiza materiałów wewnętrznych wybranego przedsiębiorstwa, wnioskowanie dedukcyjne i rozumowanie przez analogię. Przedstawione rozważania wykazały, że jednym z kluczowych narzędzi wspomagających system monitorowania procesów jest benchmarking. Benchmarking można stosować zarówno na etapie projektowania systemu monitoringu procesów, jak i w trakcie jego funkcjonowania. Podejmując próbę ustalenia relacji między benchmarkingiem i systemem monitoringu procesów, benchmarking podzielono na presystemowy i systemowy.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to present the scope and the role of benchmarking in supporting the monitoring of processes against the background of process approach.Research issues determined the choice of research methods, such as: literature review, analysis of internal materials of the selected company, deductive and analogical reasoning. The results of the research depicted in the article show that benchmarking is one of the main supporting tools in the process monitoring. Benchmarking can be used at the design phase of the process monitoring system and during system operation. Therefore, there are two types of benchmarking: a pre-implementation benchmarking and a post-implementation benchmarking.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baker R., 2006, Digesting complicated processes, Quality Progress, vol. 39, no. 7, s. 62-66.
 2. Bendell T., Boulter L., 2000, Benchmarking, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 3. Bitkowska A., 2009, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa.
 4. Bitkowska A., 2013, Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa.
 5. Bogan Ch.E., English M.J., 2006, Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Helion, Gliwice.
 6. Cieśliński W., 2009, Procesowa orientacja przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 52.
 7. Elnathan D., Kim O., 1995, Partner selection and group formation in cooperative benchmarking, Journal of Accounting & Economics, vol. 19, s. 345-364.
 8. Kowalak R., 2009, Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Łobos K., Puciato D., 2013, Dekalog współczesnego zarządzania, Difin, Warszawa.
 10. Materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa - Księga jakości, 2013.
 11. Nowosielski S., 2008, Istota zarządzania procesami, [w:] S. Nowosielski (red.), Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. PN-EN ISO 9000:2006 - Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 13. Szydełko Ł., 2011, Controlling procesów biznesowych - wybrane aspekty, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 181.
 14. Szydełko Ł., 2013, Controlling zorientowany na procesy, [w:] E. Nowak (red.), Controlling dla menedżerów, CeDeWu, Warszawa.
 15. Szydełko M., 2013, Benchmarking jako narzędzie wspomagające controlling w obszarze logistyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 291.
 16. Szydełko M., Szydełko Ł., 2013, Benchmarking w podejściu procesowym w przedsiębiorstwie - wybrane zagadnienia, Modern Management Review, vol. XVIII, no. 20, s. 103-111.
 17. Węgrzyn A., 2000, Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Antykwa, Kluczbork-Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.48
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu