BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamus Rafał (Instytut Allerhanda)
Title
Badanie sprawozdania finansowego jednostki w upadłości
Source
Rachunkowość, 2011, nr 6, s. 20-23, przypisy
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Prawo upadłościowe, Rachunkowość
Financial statements, Bankruptcy law, Accounting
Abstract
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (dalej uor) obowiązkowi badania i ogłaszania podlegają, co do zasady, roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność spółek akcyjnych (z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji) i pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących trzech warunków. Po pierwsze, średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób. Po drugie, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro. Po trzecie, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010, wyd. 7, s. 64 i nast.
  2. R. Adamus, H. Buk, D. Chrapoński, P. Dragon, L. Guza, W. Klyta, S. Ociessa, A. Pokora, A.J. Witosz, A. Witosz, L. Zieliński, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, wyd. 3, Warszawa 2010, s. 82 i nast.
  3. R. Adamus, Układ likwidacyjny w postępowaniu upadłościowym, w: Instytucje Prawa upadłościowego i naprawczego pod red. A. Witosza, tom II, Katowice 2008, s. 61 i nast.
  4. A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze, wyd. 2 Kraków 2006, s. 533.
  5. J. Giezek, A. Helin, I. Karasek, P. Kardas, I. Mika, K. Oplustil, A. Rachwał, M. Spyra, J. Szwaja, M. Tarska, Kodeks spółek handlowych. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz, t. V, wyd. 2, Warszawa 2008, s. 1114.
Cited by
Show
ISSN
0481-5475
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu