BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białowąs Tomasz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Umiędzynarodowienie produkcji a rzeczywista przewaga komparatywna krajów Unii Europejskiej w światowym handlu towarowym
Internationalization of Production and Real Comparative Advantage of European Union Countries in World Merchandise Trade
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 92, s. 201-219, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Przewaga komparatywna, Handel międzynarodowy, Produkcja, Konkurencyjność
Comparative advantage, International trade, Production, Competitiveness
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem opracowania jest ocena wpływu międzynarodowej fragmentaryzacji produkcji na kształtowanie się pozycji konkurencyjnej krajów Unii Europejskiej. Szczegółowej analizie poddano: 1) stopień umiędzynarodowienia produkcji i udział zagranicznej wartości dodanej w eksporcie brutto krajów członkowskich UE oraz w eksporcie produktów kapitało- i pracochłonnych; 2) kształtowanie się przewagi konkurencyjnej w oparciu o indeks Balassy, obliczony na podstawie tradycyjnej metody (eksport brutto), jak również alternatywnej (krajowa wartość dodana); 3) intensywność wymiany wewnątrzgałęziowej w handlu dobrami pośrednimi, oszacowaną na podstawie indeksów Grubela-Lloyda. Zakres czasowy analizy został zdeterminowany dostępnością danych statystycznych zawartych w bazach WIOD i OECD. Badaniem objęto lata 1995-2009. (fragment tekstu)

This paper analyses the impact of international fragmentation of production on comparative advantage of European Union countries in international trade. Fragmentation is measured by new method based on the concept value-added trade by decomposition of total value added trade into domestic value added and foreign value added content of export. The analysis used two main data sources: OECD-WTO Trade in Value Added Database (TIVA), and World Input- Output Database. Foreign value added affected EU Member States comparative advantage - its impact on various industries was adverse. In some cases it improved RCA indexes while in others using domestic value added for the calculations resulted in a larger comparative advantage. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Anderson J.E., van Wincoop E., Trade Costs, Journal of Economic Literature 2004/42/3, pp. 691-751.
 2. Antràs P., Firms, contracts, and trade structure, Quarterly Journal of Economics 2003/118/4, pp. 1375-1418.
 3. Antràs P., Helpman E., Global sourcing, Journal of Political Economy 2004/112/3, pp. 552 -580.
 4. Arndt S.W., Globalization and the Open Economy, North American Journal of Economics and Finance 1997/8/1, pp. 71-79.
 5. Balassa B., Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage, Manchester School of Economic and Social Studies 1965/33/2, pp. 99-123.
 6. Baldwin R., Robert-Nicoud F., Offshoring: General Equilibrium Effects on Wages, Production and Trade, NBER Working Paper Series 2007/12991, pp. 1-23.
 7. Brülhart M., An Account of Global Intra-industry Trade 1962-2006, World Economy 2009/32/3, pp. 401-459.
 8. Czarny E., Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, SGH, Warszawa 2002.
 9. Di Mauro F., Forster K., Globalisation and the competitiveness of the euro area, ECB Occasional Paper 2008/97, pp. 1-52.
 10. Grossman G.M., Rossi-Hansberg E., Trading Tasks: A Simple Theory of Offshoring, American Economic Review 2008/98/5, pp. 1978-1997.
 11. Grubel H.G., Lloyd P.J., Intra-Industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade with Differentiated Products, Macmillan, London 1975.
 12. Johnson R.C., Noguera G., Accounting for intermediates: Production sharing and trade in value added, Journal of International Economics 2012/86/2, pp. 224-236.
 13. Jones R.W., Kierzkowski H., A Framework for Fragmentation, [in:] S. Arndt, H. Kierzkowski (eds), Fragmentation: New Production Patterns in the World Economy, Oxford University Press, New York 2001, pp. 17-34.
 14. Jones R.W., Kierzkowski H., The Role of Services in Production and International Trade: A Theoretical Framework [in:] R.W. Jones, A.O. Krueger (eds), The Political Economy of International Trade: Essays in Honour of Robert A. Mundell, MIT Press, Cambridge 1990, pp. 31-48.
 15. Kohler W., A Specific-factors View on Outsourcing, North American Journal of Economics and Finance 2001/12/1, pp. 31-53.
 16. Leontief W., Quantitative Input-Output Relations in the Economic System of the United States, Review of Economics and Statistics 1936/18/3, pp. 105-125.
 17. Melitz M.J., The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity, Econometrica 2003/71/6, pp. 1695-1725.
 18. Stehrer R. i in., Trade in Intermediate Products and EU Manufacturing Supply Chains, WIIW Research Reports 2011/369, pp. 1-174.
 19. Stehrer R., Foster N., de Vries G., Value Added and Factors in Trade: A Comprehensive Approach, WIIW Working Papers 2012/80, pp. 1-23.
 20. Sturgeon T.J., van Biesebroeck J., Gereffi G., Value Chains, Networks and Clusters: Reforming the Global Automotive Industry, Journal of Economic Geography 2008/8/3, pp. 297-321.
 21. Timmer M.P., Los B., Stehrer R., de Vries G., Fragmentation, Incomes and Jobs. An analysis of European competitiveness, WIOD Working Paper 2012/9, pp. 1-45. UNCTAD, Global Value Chains and Development. Investment and Value Added Trade in the Global Economy, United Nations 2013.
 22. Venables A.J., Fragmentation and Multinational Production, European Economic Review 1999/43/4, pp. 935-945.
 23. WTO, International Trade Statistics 2012.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu