BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kušnírová Eva (Ff Pu V Prešove, Slovakia)
Title
Kapitoly z dejin divadelného života v spišskom regióne
Chapters from the History of the Theatre Life in the Spiš Region
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 397-419, bibliogr. 12 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Teatr, Kultura
Theater, Culture
Note
summ.
Country
Słowacja
Slovak Republic
Abstract
In the contribution we outline dramatics and activities of members of Jednota mládeže slovenskej (Union of Slovak Youth) in Levoča. In the national consciousness processes and in the struggle for a new society, followers of Ludovit Stur (so-called "štúrovci") attributed great importance to theatre. The then Slovak playwright (J. Chalupka) and the other nation's amusing type of drama (e. g. V. K. Klicpera, A. Kotzebue, K. Kisfaludy) were typical for their drama creation. Revolutionary years of 1848/49 caused termination of drama activities at The Spis region and ending of this important period. We outline the image of particular drama productions (from 1845 to 1847) realized by amateurs in Levoča. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ČAVOJSKY, L.: Spišske divadlo do roku 1918. In: Kret, A. (Ed.): Spišske divadlo Spišska Nova Ves. Levoča: POLYPRESS, 2006. ISBN 80-969668-7-1, s. 17 - 41.
 2. ČAVOJSKY, L.: Slovenske divadlo do roku 1919. Supisy A - M. Bratislava: Narodne divadelne centrum, 1997, 259 s. ISBN 80-85455-43-9.
 3. DOBŠINSKY, P.: Deje Jednoty mladeže slovenskej do roku 1848. Martin: Matica slovenska, 1972, 290 s.
 4. HLEBA, E.: Divadlo v Levoči. Martin: Slovenske narodne literarne muzeum Matice slovenskej, 1995, 212 s. ISBN 80-967353-6-5.
 5. Kol. autorov: Encyklopedia dramatickych umeni Slovenska A - L. Bratislava: VEDA 1989. 692 s.
 6. Kol. autorov: Encyklopedia dramatickych umeni Slovenska M - Ž. Bratislava: VEDA 1989. 710 s.
 7. KOPČAKOVA, S.: Hudobnohistoricke pramene v Prešove a v strednom Šariši - aktualny stav badania. In Ad honorem Richard Rybarič. Ed.: Janka Petőczova Bratislava: Ustav hudobnej vedy SAV, 2011. ISBN 978-80-89135-28-8, s. 124 - 133.
 8. KOPČAKOVA, S. Europske či narodne hudobne dedičstvo - pohľad na minule a sučasne formy globalizacie hudobnej kultury na Slovensku. In Spoločenske javy a zmeny. Komarno: Univerzita J. Selyeho Komarno. ISBN 978-80-8122-008-1, s. 549 - 560.
 9. MARTAK, J.: Divadelna činnosť Jednoty mladeže v Levoči (1845 - 1847). Slovenske divadlo, roč. IX, č. 2, 1961, s. 153.
 10. MIKULA, V. a kol.: Slovnik slovenskych spisovateľov. Praha: Nakladateľstvo LIBRI, 1999, 526 s. ISBN 80-85983-56-7.
 11. NOSKOVIČ, A.: Organizačne pohyby. In: Noskovič, A. - Čavojsky, L. - Lehuta, E. - Cesnakova-Michalcova, M.: Kapitoly z dejin slovenskeho divadla. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akademie vied, 1967.
 12. NOSKOVIČ, A.: Začiatky slovenskeho ochotnickeho divadla. In: Noskovič, A. - Čavojsky, L. - Lehuta, E. - Cesnakova-Michalcova, M.: Kapitoly z dejin slovenskeho divadla. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akademie vied, 1967
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu