BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalewski Romuald I. (Poznań University of Economics, Poland), Talaga Łukasz (Poznań University of Economics, Poland)
Title
Innovativeness of Manufacturing Companies in Greater Poland in the Period 2004-2006
Innowacyjność przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Wielkopolsce w latach 2004-2006
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2011, nr 3, s. 16-24, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Źródła informacji, Ochrona własności intelektualnej, Efektywność przedsiębiorstwa, Bariery innowacyjności
Enterprise innovation, Industrial enterprises, Information source, Intellectual property protection, Enterprise effectiveness, Innovativenesss barriers
Note
summ., streszcz.
Country
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstract
W pracy analizie poddano aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 2004-2006. Źródłem danych były informacje zawarte w formularzach PNT-02. Omówiono wpływ różnorodnej działalności innowacyjnej na wzrost jakości produktów i usług, poprawę efektywności oraz elastyczności przedsiębiorstwa. Przeanalizowano też znaczenie różnych źródeł informacji dla działalności innowacyjnej i form współpracy w tym zakresie. Szczególną uwagę zwrócono na takie czynniki jak: klienci i pracownicy, dostawcy i odbiorcy, standardy oraz normy prawne. Stwierdzono dalszy brak współpracy między podmiotami w wymianie informacji dla innowacji oraz występowanie barier utrudniających ich aplikację i efektywność. Na tej podstawie sformułowano bariery hamujące innowacyjność przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The paper examines the innovative activity of enterprises in Greater Poland in the period 2004-2006. The data source was the information contained in the PNT-02 questionnaires. The effects of various innovative activities on increasing the quality of products and ser vices, improving efficiency and flexibility of the company have been discussed. The impor tance of various sources of information for innovative activities and forms of cooperation in this field have also been analyzed. Particular attention has been paid to factors such as: cus tomers and employees, suppliers and customers, standards and legal standards. A further lack of cooperation between entities regarding the exchange of information for innovation and the presence of barriers to their application and effectiveness has been observed. On this basis the barriers to innovativeness of enterprises have been formulated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Świtała J., Ocena wpływu funduszy UE w latach 2004-2006 na działalność innowacyjną przedsiębiorstw, w: Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, pod red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008, chapter 8.
  2. ec.europa.eu
  3. European Innovation Scoreboard 2009, http://www.fiappl.info/2010/03/ european- innovation-scoreboard-2009.html
  4. Zalewski R.I. (2007) Aktywność innowacyjna województw w Polsce w roku 2004. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 6, 21-28.
  5. Zalewski R.I. (2007) Innowacyjność przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Wielkopolsce w latach 2002-2004, Towaroznawcze Problemy Jakości, 1 (10), 82-91.
  6. OECD. Technology and Economy. The key relationships, OECD, Paris 1992.
  7. Skawińska E., Zalewski R.I. (2009) Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów: Świat - Europa - Polska. PWE, Warszawa, chapter 6.
  8. Zalewski R.I. (2010) Czy nowe metody generowania innowacji ożywią współpracę nauka - przemysł?. Marketing i Rynek, Grudzień.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu