BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Masiukiewicz Piotr
Title
Financial Leverages for Rehabilitation Process of Enterprise
Dźwignie finansowe dla procesu naprawczego przedsiębiorstwa
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 92, s. 281-296, tab., bibliogr. 16 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Restrukturyzacja naprawcza, Bankructwo, Pomoc dla przedsiębiorstw
Repair restructuring, Bankruptcy, Aid for enterprises
Note
streszcz.
Abstract
Procesy restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw w UE będą zyskiwać na znaczeniu; m.in. wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie "drugiej szansy dla przedsiębiorstw" wymagają reformy dotychczasowych rozwiązań instytucjonalnych, wspierających procesy naprawcze w Polsce. Brakuje w naszym kraju publicznego funduszu restrukturyzacyjnego (lub funduszu złych długów), który wspólnie z bankiem finansującym zapewniałby tzw. kapitał przetrwania. System podatkowy nie sprzyja procesom naprawczym. Trudno też przedsiębiorcom uzyskać wsparcie z innych instytucji państwowych. Nie jest oczywiście uzasadnione wspieranie każdego procesu naprawczego. Podstawą uruchamiania dźwigni finansowej procesu naprawczego powinna być analiza efektywności pomocy dla przedsiębiorstwa i kryterium niezawinionych strat. W artykule przedstawiono podstawowe modele i mierniki analizy efektywności dźwigni finansowej, służące podejmowaniu decyzji o naprawie lub upadłości przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to discuss arguments justifying the application of financial leverage, to present institutions of support and to evaluate the effectiveness of financial leverage models. The process of a company's recovery is not only a legal procedure, it is also an economic process, management process, and finally also a social process. as main rehabilitation strategy elements. Hence, it is important to analyze this issue from a broad variety of perspectives.(fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Altman E. I., Hotchkiss E., Trudności finansowe a upadłość firm, CeDeWu, Warszawa 2007.
 2. Antonowicz A., Antonowicz P., Koncepcja franszyzy jako strategii restrukturyzacji zadłużenia upadłego, Zarządzanie i Finanse 2013/4/3, pp. 23-33.
 3. Davies H., Green D., Global Financial Regulation, Polity Press Ltd., Cambridge 2008.
 4. Dziedziczak I. (red.), Procesy upadłościowe i naprawcze w polskiej gospodarce, Rozprawy i Studia t. (DC) 526, Uniw. Szczec., Szczecin 2004.
 5. Haładyj K., Sekurytyzacja wierzytelności - aspekty prawne, www.e-prawnik.pl, Access l5.02.2012.
 6. Hannan T.H., Hanweck G.A., Bank Insolvency Risk and the Market for Large Certificates of Deposit, Journal of Money, Credit and Banking 1988/5, pp. 210-231.
 7. Krajewski M., Kierunki efektywnego zarządzania finansami w przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukow. Uniw. Szczec. 634, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2010/34, pp. 187-196.
 8. Łabno P., Jeśli firma jest zagrożona, fiskus powinien wstrzymać egzekucję, Rzeczpospolita z dn. 29.05.2008 r.
 9. Masiukiewicz P., Udział banków w tworzeniu drugiej szansy dla przedsiębiorstw, [w:] Szelągowska A. (red.), Współczesna bankowość korporacyjna, CeDeWu, Warszawa 2011, pp. 127-147.
 10. Masiukiewicz P., Nowak M., Bariery procesów naprawczych a zmiany regulacyjne, [w:] Mączyńska E. (red.), Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń UE, Warszawa 2013, pp. 155-179.
 11. Masiukiewicz P., Rehabilitation Proceedings and Company Value, [in:] Morawska S. (red.), Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, wyd. popr. i uzup., Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2012, pp. 161-181.
 12. Mączyńska E. (red.), Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2010.
 13. Morawska S., Przedsiębiorca w obliczu upadłości. Diagnoza i propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2013.
 14. Suarez F.F., Cusumano M.A., Fine Ch.F., An Empirical Study Advantage for Small Firms, Strategic Management Journal 1991/12, pp. 173-192.
 15. Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003.
 16. Wyrębek H., Kompa A., Risk Management in the Face of Enterprise Restructuring, [in:] B. Domańska-Szaruga, W. Wereda (eds), Management Under Conditions of Risk and Uncertainty, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2011, pp. 192-210.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu