BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misiak Tomasz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Struktura bezrobocia rejestrowanego w województwie łódzkim i podkarpackim a zmiany na rynku towarowym
The Structure of Registered Unemployment in the Provinces of Lodz and Podkarpacie versus Changes in the Commodity Market
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 92, s. 297-318, tab., bibliogr. 12 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Bezrobocie, Rynek pracy, Analiza danych statystycznych
Unemployment, Labour market, Statistical data analysis
Note
summ.
Country
Województwo łódzkie, Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
Głównym celem artykułu jest określenie siły oraz kierunku wpływu zmian koniunkturalnych na rynku towarowym na ogólny poziom bezrobocia oraz na poszczególne grupy (strukturę) bezrobotnych w województwach łódzkim oraz podkarpackim. W opracowaniu strukturę bezrobotnych analizowano ze względu na: płeć, poziom wykształcenia, wiek oraz miejsce zamieszkania. Prowadzone analizy oparto na danych panelowych dla 25 powiatów województwa podkarpackiego i 24 powiatów województwa łódzkiego w latach 2003-2011. (fragment tekstu)

In this paper the relationship between the commodity market and the structure of unemployment at the level of counties in the Provinces of Lodz and Podkarpacie was analyzed. The main objective of this paper is identifying the direction and strength of the impact of cyclical changes in the commodity market on the structure of unemployment in the selected regions. The structure of unemployed was analyzed in the context of: gender, level of education, age and place of residence. The verification of conclusions drawn from theoretical analysis of impact of observed changes in commodity market on the structure of unemployment was based on panel data for 24 counties of the Lodz Province and 25 counties of Podkarpacie Province between the years 2003-2011 by means of statistical and econometric methods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bartosik K., Popyt na pracę w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego, Studia Ekonomiczne 2011/3/LXX, s. 229-250.
 2. Czyżewski A.B., Wzrost gospodarczy a popyt na pracę, Bank i Kredyt 2002/11-12, s. 123-133.
 3. Kwiatkowski E., Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradziej, Ekonomista 2011/1, s. 37-54.
 4. Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001, Ekonomista 2002/3, s. 329-346.
 5. Kwiatkowski E., Gajewski P., Tokarski T., Determinanty popytu na pracę w teorii ekonomii, [w:] System prognozowania popytu na pracę w Polsce. Podstawowa metodologia, Studia i Materiały RCSS 2003/11, s. 320-345.
 6. Misiak T., Tokarski T., Wzrost PKB a zmiany zatrudnienia i bezrobocia w krajach Unii Europejskiej, Folia Oeconomica 2011/248, s. 175-190.
 7. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., Econometric Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, New York 1991.
 8. Rogut A., Determinanty popytu na pracę w Polsce w okresie transformacji, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 9. Socha J., Tworzenie i likwidacja miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, Gospodarka Narodowa 2006/5-6, s. 1-20.
 10. Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa 2000.
 11. Tokarski T., Gajewski P., Zależność między wydajnością pracy i zatrudnieniem w krajach OECD, Wiadomości Statystyczne 2002/8, s. 56-71.
 12. Ziomek A., Produkt krajowy a bezrobocie, Wyd. WSB, Poznań 2006.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu