BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielecki Michał (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), Sułkowski Łukasz (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Title
Kultura organizacyjna jako czynnik przyciągający najzdolniejszych pracowników w świetle wyników badań
Organizational Culture as a Factor Responsible for Attracting the Best Employees - Research Results
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 8 (46), s. 35-45, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
Keyword
Kultura organizacyjna, Rekrutacja pracowników, Wizerunek pracodawcy
Organisational culture, Employee recruitment, Employer branding
Note
streszcz., summ.
Abstract
Grupa badaczy i praktyków zarządzania zasobami ludzkimi, która potwierdza związek między marką pracodawcy a przyciąganiem i utrzymaniem najzdolniejszych i najwartościowszych pracowników stale rośnie. Dla wielu organizacji marka pracodawcy (employer branding) stanowi ważne narzędzie nowoczesnego zarządzania. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: Jak ważnym czynnikiem w rekrutacji najzdolniejszych pracowników jest kultura organizacyjna stanowiąca element marki pracodawcy? W artykule omówiono teoretyczne zagadnienia związane z kulturą organizacyjną i kształtowaniem wizerunku pracodawcy oraz przedstawiono wyniki badań empirycznych prowadzonych na próbie 117 polskich firm. (abstrakt oryginalny)

A group of researchers and practitioners in human resources management that confirms the relationship between the employer brand and attracting and retention of the brightest and most valuable employees is steadily increasing. For many organizations employer branding is an extremely valuable tool of modern management. The purpose of this article is to answer the question concerning the importance of an organizational culture as an element of the employer brand in the recruitment of the best employees. In the first part, the paper discusses the theoretical issues related to an organizational culture and shaping the employer's image and the next section discusses the results of empirical research conducted on a sample of 117 Polish companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 2. Backhaus K., Tikoo S. (2004), Conceptualizing and researching employer branding, "Career Development International" t. 9, nr 5, s. 501-517.
 3. Cheese P., Thomas R. J., Craig E. (2007), The talent powered organization: Strategies for globalization, talent management and high performance, Kogan Page, London.
 4. Chmielecki M. (2013), Employer branding w świetle wyników badań, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" t. XIV, nr 4.
 5. Crous S. (2007), Talent makes the rules now, "Corporate Research Foundation" nr 33, s. 4-7.
 6. Glen С. (2007),Fostering talent opportunity: Getting past first-base, "Strategic Direction" nr 23 (10), s. 3-5.
 7. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 8. Irzykowski R. (2000), Ludzie w procesach kształtowania jakości, "Problemy Jakości" nr 7.
 9. Jankowicz M. (2005), Talenty potrzebne od zaraz, "Personel i Zarządzanie" nr 5, s. 18-23.
 10. Juchimiuk A. (2008), Umiejętnie sprzedaj pracę!, "Marketing w Praktyce" nr 4, s. 34-38.
 11. Listwan T. (2005), Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji, w: Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 12. Michaels E., Handfield-Jones H., Axelrod В. (2001), The Warfor Talent, Harvard Business School Press, Boston.
 13. Mikuła В. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 14. Minchington B. (2010), The employer brand manager's handbook, Collective Learning, Torrensville.
 15. Pochopień J. (2011), Zarządzanie talentami, Wyd. SGGW, Warszawa.
 16. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (2008), Stan kapitału ludzkiego w Polsce, raport.
 17. Sikorski C. (1992), Między rynkiem a centralnym planowaniem. Polski kierownik - jaki jest? jaki być powinien?, Ekorn, Łódź.
 18. Sułkowski Ł., (2002), Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa.
 19. Tüzüner V. L., Yüksel С. A. (2009), Segmenting potential employees according to firm's employer attractiveness dimensions in the employer branding concept, "Journal of Academic Research in Economics" nr 1, s. 46-61.
 20. Wojtaszczyk K. (2008), Employer branding po polsku na przykładzie uczelni wyższych czyli jak wykreować wizerunek pracodawcy, który nie dba o swoich pracowników, e-mentor 2008, nr 3, www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=25&id=547 [18.12.2011].
 21. Wojtaszczyk K. (2009), Od marki do marki pracodawcy z wyboru, e-mentor, www.e-mentor.edu.pl/ artykul_v2.php?numer=28&id=610 [19.05.2009].
 22. Woźniakowski A. (2005), Globalizacja - różnorodność - zarządzanie talentami, w: Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu