BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzysztofek Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ład korporacyjny - współczesne kierunki rozwoju
Corporate Governance - Contemporary Development Trends
Source
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 1, s. 65-78, rys., bibliogr. 14 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Ład korporacyjny, Zielona Księga, Rynek kapitałowy
Corporate governance, Green paper, Capital market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polski rynek giełdowy rozwija się bardzo dynamicznie. Niedawne skandale dotyczące sprawozdawczości finansowej wielkich korporacji, takich jak Enron, WorldCom czy Parmalat, wskazują na nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych. Wzrost znaczenia rynku kapitałowego w Polsce doprowadził do konieczności wykształcenia jednolitych zasad komunikowania się spółek z inwestorami. Jednym z rozwiązań mającym zapewnić lepsze funkcjonowanie podmiotów gospodarczych jest efektywny nadzór korporacyjny. Fakt obserwowanego zwiększania się zainteresowania wskazanym zagadnieniem i zmianami zachodzącymi w tym obszarze stał się inspiracją do głębszego zbadania tego problemu na gruncie nadal zmieniającej się sytuacji gospodarczej państwa oraz postępującej globalizacji. Celem artykułu jest identyfikacja wyzwań stojących przed korporacjami oraz pokazanie nowych trendów w zakresie ładu korporacyjnego. (abstrakt oryginalny)

Polish stock market is developing very dynamically. Last financial reporting scandals of large corporations such as Enron, WorldCom and Parmalat indicate a failure of economic operators. The growing importance of the capital market in Poland has led to the need for education of the uniform principles of communication between companies and investors. One of the solutions intended to ensure better functioning of traders to effective corporate governance. The fact that that observed of increasing interests indicated topic and developments in this area, became the inspiration for a thorough examination of the problem on the grounds is still changing economic situation of the state and of increasing globalization. The purpose of the article is identify the challenges facing corporations and to show new trends in corporate governance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baysinger B., Hoskisson R.E. (1990), The Composition of Boards of Directors and Strategie Control: Effects on Corporate Strategy, "Academy of Management Review", Vol. 15, No 1.
 2. Bogacz-Miętka O., (2011), Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem, CeDeWu, Warszawa.
 3. Bruksela konsultuje Zieloną księgę ws. ram ładu korporacyjnego, http:// www.lex.pl/czytaj/-/artykul/bruksela-konsultuje-zielona-ksiege-ws-ram -ladu-korporacyjnego, dostęp dnia 1.09.2013.
 4. Gierszewska G., Wawrzyniak B. (2001), Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa.
 5. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0 164:FIN:PL:PDF.
 6. Jerzemowska M. (2002), Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 7. Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Krzysztofek A. (2012), Teoretyczne aspekty funkcjonowania nadzoru korporacyjnego, w: "Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance", Vol. 10, No. 4/1, Gdańsk.
 9. Krzysztofek A., (2013), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście nadzoru korporacyjnego, w: Wiedza i gospodarka rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności regionalnej, Caban W. (red.), Część 2, UJK, Kielce.
 10. Lis K.A., Sterniczuk H. (2005), Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Mesjasz C. (2004), Teorie nadzoru korporacyjnego, w: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Rudolf S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P. (2002), Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 13. Wawrzyniak B. (2000), Nadzór korporacyjny: perspektywa badań, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 14. Zalega K. (2003), Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu