BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiecień Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zarządzanie wartością a ład korporacyjny
Value Based Management and Corporate Governance
Source
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 1, s. 79-90, rys., bibliogr. 17 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Ład korporacyjny, Model 7-S McKinseya
Value Based Management (VBM), Corporate governance, McKinsey 7S Model
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano dwie istotne kwestie, tj. koncepcję zarządzania wartością i pojęcie corporate gowernance - czyli nadzoru korporacyjnego. Podjęto próbę zwrócenia uwagi na powiązania pomiędzy tymi kategoriami. Wskazano, że, z jednej strony, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa to efektywne narzędzie sprawowania nadzoru właścicielskiego, pozwalające weryfikować wyniki pracy zarządu, poprzez ocenę wartości firmy, a z drugiej strony -dobre praktyki będące podstawą koncepcji nadzoru korporacyjnego stanowią podstawę dla kreowania wartości, gdyż przejrzystość i odpowiednia komunikacja z akcjonariuszami, które stanowią istotę dobrych praktyk, stały się jednymi z najważniejszych czynników sukcesu przedsiębiorstw na współczesnych, dynamicznych rynkach. Wykazanie związku VBM z ideą corporate governance jest koncepcją łączącą etyczny i ekonomiczny wymiar współczesnych organizacji. (abstrakt oryginalny)

This paper presents two important issues, namely the concept of value management and the concept of corporate governance. Attempted to draw attention to the links between these categories. It was pointed out that, on the one hand, value based management is an effective tool of supervision ownership, allowing to verify the performance of the board, evaluating the value of the company, on the other hand, good practices underlying the concept of corporate governance, are the basis for creating value, because transparency and adequate communication with shareholders, which are the essence of good practices, have become some of the most important factors in the success of companies in today's dynamic markets. Demonstration of VBM connection with the idea of corporate governance is a concept combining ethical and economic dimension of contemporary organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black A., Wright P. Bachman J.E. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 2. Bogacz-Miętka O. (2011), Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem, CeDeWu, Warszawa.
 3. Chojecka I. (2008), Problematyka społeczna corporate governance, w: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Fundacja Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie ACADEMICA Grupa Naukowa Pro Futuro, Kraków.
 4. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 5. Jaki A. (2008), Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków.
 6. Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 7. Koładkiewicz I. (2002), Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 8. Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Mikołajek-Gocejna M. (2007), Kształtowanie wartości dla akcjonariuszy na podstawie koncepcji VBM, w: Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, Suszyński C. (red.), PWE, Warszawa.
 10. Mills R.W. (2005), Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców. Zasady i praktyka analizy wartości strategicznej, ODDK, Gdańsk.
 11. Peters T.J., Waterman R.H. (2000), Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Wydawnictwo Medium, Warszawa.
 12. Pawłowicz L. (2004), Alokacja kapitału w holdingach międzynarodowych, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, Bieliński J. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 13. Rok B. (2000), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 14. Stalmach R. (2005), Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy, Difin, Warszawa.
 15. Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Świątek-Brylska I. (2005), Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez wartość, w: Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Błaszczyk W. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz. U. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu