BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Rafał (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Rozwój pracowników jako element tworzenia wartości przedsiębiorstw
Staff Development as a Element of Creation Companies Value
Source
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 1, s. 113-129, rys., tabl., bibliogr. 19 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Rozwój zawodowy pracownika, Rozwój przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Kompetencje pracownicze
Professional development of employees, Enterprise development, Enterprise value, Employees competencies
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule autor zwraca uwagę na znaczenie zasobów ludzkich we współczesnych przedsiębiorstwach. Wskazuje, że poprzez rozwój personelu przedsiębiorstwa mogą podnieść swoją wartość. We współczesnym świecie nie wystarczy sporadyczny udział pracowników w szkoleniach, ale konieczny jest kompleksowy rozwój zasobów ludzkich. Daje to szansę na większy udział w rynku, posiadanie nowoczesnych technologii wyróżniających produktów, świadczenie wysokiej jakości usług. Kompetentni pracownicy są kluczowym zasobem we współczesnych organizacjach umożliwiającym uzyskanie wyższej wartości przedsiębiorstwa i zdobycie przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)

In this article author points the meaning of human resource in modern companies. Author shows that through staff development, companies can raise the level of companies value. In modern world, sporadically participation in professional training it's not enough, but the comprehensive development of the human resources is needed. It gives a chance for bigger market share, ownership of the modern technology, distinctive products, high quality service. Competent workers are the key resource in modern organisations, that gives a possibility for attainment higher company value and capture of competitice advantage. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (2010), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Bilbao-Osorio B., Dutta S., Lanvin B. (2013), The Global Information Technology Report 2013. Growth and Jobs In a Hyperconnected World World Economic Forum, Geneva.
 3. Działalność innowacyjna w latach 2004-2006 (2007), GUS Departament Przemysłu, Warszawa.
 4. Europa 2020 - cele, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_pl.htm, dostęp dnia 15.06.2014.
 5. Innovation Union Scoreboard 2014 (2014), European Union.
 6. Jasiński Z. (2001), Motywowanie w przedsiębiorstwie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 7. Łobejko S. (2009), Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, EMAR Research Marketing, Warszawa.
 8. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010 (2010), GUS, Warszawa.
 9. Michalski E. (2009), Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Nauka i technika w 2008 r. (2010), GUS, Warszawa.
 11. Nauka i technika w 2012 r. (2013), GUS, Warszawa.
 12. Pierścionek Z. (1996), Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Pietrasiński Z. (1970), Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008) wydanie trzecie, MNiSW, Warszawa.
 15. Rocznik Statystyczny Przemysłu (2012), GUS, Warszawa.
 16. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa.
 17. Sekuła Z. (2008), Motywowanie do pracy, PWE, Warszawa.
 18. Tebriz Y., Isma'il S. H., Gospodarka oparta na wiedzy, kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie i zarządzanie nim (2008), Wydawnictwo Instytutu Analiz i Prognoz Gospodarczych, www.GlobalEconomy.pl, dostęp dnia 12.04.2011.
 19. Zajączkowski M. (2005), Podstawy innowatyki i ochrony własności intelektualnej, Wydawnictwo Lega, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu