BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matwiejczuk Wiesław (Politechnika Białostocka), Dąbrowska Joanna (Politechnika Białostocka), Mitura Małgorzata (Politechnika Białostocka)
Title
Uwarunkowania kształtowania kryteriów oceny zamówień publicznych
The Conditions of Shaping the Evaluation Criteria of Public Procurement
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 125-136, bibliogr. 5 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Zamówienia publiczne, Prawo zamówień publicznych, Procedury przetargowe, Kryteria oceny
Public procurement, Public Procurement Act, Tender procedures, Evaluation criteria
Note
summ.
Abstract
Regulacje prawne zawarte w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych stwarzają duże możliwości do optymalnego wykorzystania środków publicznych jak i zagwarantowania interesów oferentów, poprzez merytoryczny dobór kryteriów oceny zamówienia, a nie posługiwanie się subiektywnymi preferencjami zamawiającego. Zamawiający, który w prowadzonym przez siebie postępowaniu przetargowym, określił więcej niż jedno kryterium oceny ofert, powinien w szczególny sposób zadbać o precyzyjne określenie sposobu ich pomiaru i weryfikacji ocen. Konstrukcja sposobu oceny ofert powinna być na tyle przejrzysta i zrozumiała, aby zapewniała maksymalnie obiektywną ocenę, bezstronność oraz zachowanie uczciwej konkurencji. Ustalone kryteria wyboru oraz ich znaczenie mają niewątpliwy wpływ na charakter i tryb prowadzenia postępowań przetargowych w sprawie zamówień publicznych. Dodatkowo występowanie poza cenowych kryteriów oceny ofert ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia zmowy cenowej, bądź też innych przejawów łamania przepisów ustawy o Pzp. (fragment tekstu)

This article presents an analysis of the factors that determine the way to the preparation of public procurement. Particular attention was paid to conditions of selection criteria for the evaluation of the tender by the contracting party, what is the main measure of effectiveness and efficiency of executed order. The analysis was based on the results of empirical research carried out the tender proceedings in the field of supplies, construction works and services. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Nowe podejście do zamówień publicznych, www.mg.gov.pl/files/upload/7904/ Nowe_podejscie.pdf. [27.02.2014].
  2. Raport Komisji Europejskiej (2012), Ocena skutków i skuteczności przepisów Unii Europejskiej dotyczących zamówień publicznych.
  3. Sadowy J. (red.) (2011), Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego- przykłady i zastosowanie, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
  4. Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2012 roku, www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;288; sprawozdania_roczne uzp_z_funkcjonowania_systemu_zamowien_publicznych (2013), Warszawa, [15.01.2013].
  5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177) z późniejszymi zmianami.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu