BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rozwój kapitału ludzkiego w województwie zachodniopomorskim w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy
Development of Human Capital in West Pomerania Province in the Aspect of Knowledge Based Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 114, s. 29-44, rys.,bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno- -gospodarczym regionu
Keyword
Kapitał ludzki, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Strategia rozwoju regionalnego, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego
Human capital, Knowledge-based economy, Regional development strategy, Socio-economic development strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Informacja jest obecnie zasobem, który odpowiednio wykorzystany przyczynia się do rozwoju gospodarki, współcześnie nazywaną gospodarką opartą na wiedzy. W artykule zaprezentowano programy na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim. Przedstawiono również wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w województwie w zakresie e-umiejętności wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych.(abstrakt autora)

Information is now a resource that if used properly, contributes to the develop-ment of the economy, which is nowadays called knowledge-based economy. This article presents programs for the development of the information society in Western Pomera-nia. It also presents the results of research conducted among employees of small and medium-sized enterprises in the region. The aim of the study is to present that knowledge of workers on the use of information and communication technologies, ie. e-skills have a positive impact on the development of knowledge-based economy.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Wyd. Poltext, Warszawa 2005.
 2. Budziewicz-Guźlecka A., Rola działalności naukowo-badawczej w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w: Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, Uniwersytet Szczeciń-ski, Szczecin 2014.
 3. Budziewicz-Guźlecka A., Wiedza i kapitał ludzki czynnikiem rozwoju przemysłów kreatywnych, w: Przemysł kreatywny. Ekonomia na styku kultury i biznesu, red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak, Wyd. MajUS s.c., Zielona Góra 2013.
 4. Drab-Kurowska A., Rozwój kapitału ludzkiego w przemyśle kreatywnym, w: Przemysł kreatywny. Ekonomia na styku kultury i biznesu, red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak, Wyd. MajUS s.c., Zielona Góra 2013.
 5. E-umiejętności w kontekście zatrudnienia w Europie. Pomiar postępów i cele na przy-szłość, http://eskills-monitor2013.eu/fileadmin/monitor2013/documents/Country_ Reports/Brochure/eSkills_Monitor_PL.pdf.
 6. Fitz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 7. Jaki A., Kapitał intelektualny jako składnik kapitału przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000.
 8. Powichrowska B., Model gospodarowania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach. Organizacja oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, red. B. Powichrowska, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 9. Rojek T., Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 1.
 10. Witczak-Roszkowska D., Gąsiorowska E., Rola kapitału ludzkiego w kreowaniu gospodarki wiedzy, w: Polska gospodarka w UE. Innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, Międzynarodowa Konferencja Młodych Ekonomistów, Gdańsk 2005.
 11. Zacher L.W., Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu