BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Waldemar (Uniwersytet Łódzki)
Title
Metody doboru członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa a kodeksy dobrych praktyk
The Methods of Selection Members of Supervisory Board in Companies with State Treasury Shareholding and Codes of the Best Practices
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 92, s. 375-390, bibliogr. 12 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Ład korporacyjny, Rada nadzorcza spółki, Spółki Skarbu Państwa, Kodeks dobrych praktyk, Regulacje prawne
Corporate governance, Supervisory board of the company, State Treasury company, Code of Good Practice, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Zagadnienia związane z metodami doboru członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa stanowią wielowątkowy i złożony obszar badawczy, mający nie tylko walory teorio-poznawcze, lecz przede wszystkim znaczenie praktyczne. Problemy polityki personalnej w organach nadzoru spółek Skarbu Państwa pozostają pod wpływem obowiązujących regulacji prawnych, ale także są w znacznym stopniu zależne od uwarunkowań politycznych. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na przedstawieniu i wnikliwym omówieniu aspektów organizacyjno-prawnych związanych z procesami wyznaczania członków rad nadzorczych w nawiązaniu do propagowanych, zalecanych rozwiązań popularyzowanych w tzw. kodeksach dobrych praktyk. Szczególną uwagę zwrócono na takie zagadnienia jak: wymagania formalne stawiane kandydatom, jawność procedur i stosowane w praktyce kryteria wyboru. (fragment tekstu)

The article presents an overview deliberations concerning the issue of organizational-legal aspects associated with processes of appointing supervisory boards members in companies with State Treasury Shareholding. The author paid special attention on such problems as: formal requirement for acting as representative of the Treasury in supervisory boards and the criteria of selecting supervisory board members to assure proper functioning of corporate supervision. A crucial element of conducted analyses was a comprehensive review of important document - the Ordinance No. 45 of the Minister of Treasury of 6 December 2007 on the principles for selecting candidates for the composition of supervisory boards of commercial companies with State Treasury shareholding. In the article was clearly underlined a very important fact, that the selection of candidates for representatives of the Treasury conducted through public qualification procedure, in accordance with the analyzing Ordinance No. 45 is applicable only in narrow group of enterprises, where the Treasury is represented by the Minister of Treasury. In case of other companies, being in supervisory owner's of other ministers, these procedures are not in force. Another occurring controversial problem with the regulations resulting from Ordinance is the letter of Human Rights Defender, being a constitutional complaint about this document. In the next part author focuses on the new recommendations introduced in "Principles of Corporate Supervision over Companies with State Treasury Shareholding". This document is an expression of expectations of state authority, legally responsible for protecting the interests of the Treasury, that is why could not be regarded as a normative act of government administration, but only as a standard-forming document. The study contains also own thoughts and author's views, personal reflections and critical conclusions related to discussing and analyzing issues bases on observation the real processes of the management practices and conducted research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Gad J., Mechanizm wewnętrzny nadzoru korporacyjnego a system rachunkowości w polskich spółkach publicznych - nowe regulacje oraz wyniki badań, Finanse, Rynki Ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia Nr 51, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2012/690, s. 777-788.
 2. Malara Z., Kroik J., Kodeks Dobrych Praktyk instrumentem wzmacniania funkcji nadzoru właścicielskiego, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni. Zeszyty Naukowe 2004/7, s. 138-152.
 3. Nogalski B., Dadej R., Kodeks Dobrych Praktyk jako narzędzie budowania zaufania na rynku kapitałowym [w:] S. Rudolf (red.), Tendencje zmian w nadzorcze korporacyjnym, Wyd. UŁ, Łódź 2006, s. 345-356.
 4. Postuła I., Problemy polityki personalnej w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, Problemy Zarządzania 2011/4, s. 226-246.
 5. Postuła I., Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 6. Walczak W., Organizacyjno-prawne aspekty nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, Przegląd Corporate Governance 2010/2, s. 35-44.
 7. Walczak W., Dwuznaczna rola komitetu nominacyjnego. O projekcie ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa, Przegląd Corporate Governance 2011/1, s. 19-24.
 8. Walczak W., Analiza i ocena nowych zasad naboru do organów wybranych spółek SP, Przegląd Corporate Governance 2012/1, s. 17-26.
 9. Walczak W., Zróżnicowane standardy nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, Przegląd Corporate Governance 2013/3, s. 27-48.
 10. Walczak W., Zawłaszczanie stanowisk w administracji samorządowej - element umacniania systemu władzy, [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi tom 5, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oecenomica 2013/288, s. 67-78.
 11. Walczak W., Kontrola zakazu łączenia stanowisk w radach nadzorczych spółek a budowanie zaufania do państwa, Kontrola Państwowa 2014/1, s. 66-83.
 12. Wiatrowski P., Prawne uwarunkowania wniosku RPO do TK ws. zarządzenia MSP o tzw. konkursach do rad nadzorczych spółek SP, Przegląd Corporate Governance 2013/3, s. 49-54.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu