BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żabski Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Istota i cele nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnych
The Essence and Objectives of Corporate Governance in Municipal Companies
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 92, s. 409-423, bibliogr. 17 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Ład korporacyjny, Gospodarka komunalna, Samorząd terytorialny, Spółki
Corporate governance, Public utilities, Local government, Companies
Note
summ.; Artykuł powstał w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/N/ HS4/03695.
Abstract
Głównym celem artykułu jest wskazanie istoty i podstawowych celów nadzoru korporacyjnego w spółkach prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Do realizacji powyższego celu pracy posłużono się metodą analizy i krytyki piśmiennictwa z zakresu gospodarki komunalnej, sprawowania nadzoru nad działalnością przedsiębiorstw oraz metodą badania dokumentów wewnętrznych Ministerstwa Skarbu Państwa, wybranych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i analizą obowiązujących aktów normatywnych. W pierwszej części artykułu dokonano charakterystyki teoretycznych aspektów nadzoru korporacyjnego, ze wskazaniem podstawowych definicji oraz celów tego nadzoru, w oparciu o dostępną literaturę. W dalszej części pracy zaprezentowano istotę spółek z kapitałem jednostek samorządu terytorialnego. Określono strukturę ich organów oraz podstawowe cechy różniące je od podmiotów sektora prywatnego. W ostatniej, końcowej części podjęto próbę określenia istoty i celów nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach komunalnych.(fragment tekstu)

The main objective is to identify the essence and the fundamental objectives of corporate governance in commercial companies with the participation of local government units. To achieve this objective were used the method of analysis and critique of the literature in the field of supervision over the activities of companies, municipal economy, research the internal documents of the Ministry of the Treasury and selected polish local government units. The paper presents characteristics of the theoretical aspects of corporate governance, essence of companies with local government units and the basic objectives of the corporate governance in municipal companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bogacz-Miętka O., Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem, CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
 2. Grzymała Z., Podstawy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej, [w:] Bachor W., Ekstowicz B. i in. (red.), Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2011, s. 169-204.
 3. Grzymała Z., Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce, Aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2010.
 4. Ignyś-Lipowiecka A., Wybrane problemy współczesnego nadzoru korporacyjnego, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 215-226.
 5. Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2006.
 6. Jeżak J., Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych, Wyd. UŁ, Łódź 2005.
 7. Koładkiewicz I., Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Pol. Fund. Prom. Kadr, Warszawa 1999.
 8. Lis K., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekon., Kraków 2005.
 9. Mesjasz C., Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicje i podstawowe problemy, [w:] Dobija D., Koładkiewicz I. (red.), Ład korporacyjny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 15-52.
 10. Mesjasz C., Mechanizmy władania korporacyjnego, [w:] Sukcesy organizacji: Strategie i innowacje. Prace i materiały Wydz. Zarz. UG 2005/4, s. 312-322.
 11. Misterska-Dragan B., Czy Skarb Państwa to dobry wzór? - nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Ekon. w Bochni 2004/2, s. 77-90.
 12. Trojanowski K., Funkcjonowanie spółek komunalnych - miasto jako przedsiębiorca, Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Ekon. i Innowacji w Lublinie 2013/6/1, s. 245-262.
 13. Walczak W., Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem kapitałowym samorządu terytorialnego, Współczesne Zarządzanie 2012/3, s. 191-200.
 14. Walczak W., Powoływanie członków rad nadzorczych spółek z kapitałem samorządów - ramy prawne i praktyka, www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/publikacje/rady_nadzorcze_w_jst.pdf; stan na dzień 22.01.2014 r.
 15. Wawrzyniak B., Nadzór korporacyjny: perspektywy badań, Organizacja i kierowanie 2002/2, s. 17-38.
 16. Zalega K., Spór o pojęcie corporate governance, Organizacja i kierowanie 2000/3, s. 83-98.
 17. Zalega K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu