BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popik-Chorąży Katarzyna
Title
Geneza administracyjnej kary pieniężnej w prawie administracyjnym
The Genesis of the Administrative Cash Penalty in the Administrative Law
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 2 (2), s. 179-183
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Prawo administracyjne, Prawo wodne, Ochrona środowiska
Administrative law, Water law, Environmental protection
Note
summ
Abstract
W związku z reformą samorządową w 1990 roku i utworzeniem w 1991 roku Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska kompetencja do wymierzania administracyjnych kar pienięŜnych powierzona została wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska w odniesieniu do kar "biegnących" oraz wójtom, burmistrzom, prezydentom miast w odniesieniu do kar jednorazowych wymierzanych za zniszczenie terenów zieleni, drzew i krzewów lub usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia. Stosowanie tych kar rozszerzone zostało na osoby fizyczne ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 roku o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawy - Prawo wodne.(fragment tekstu)

The genesis of the year - The water law, called by the doctrine the first polish codification of the water law.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Świątkiewicz: Z problematyki prawnej ochrony wód przed zanieczyszczeniami, "Biuletyn Prokuratury Generalnej" 1964, nr 5, s. 7.
  2. J. Stelmasiak, K. Popik-Muzyka: Administracyjna kara pieniężna w ustawie - Prawo ochrony środowiska, "Ochrona Środowiska. Przegląd" 2002, nr 1, s. 13.
  3. W. Radecki: Środki finansowo-prawne /w:/ Komentarze do ustawy - Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2002, s. 10.
  4. W. Radecki Miejsce przepisów o ochronie zieleni, drzew i krzewów w systemie prawnym ochrony środowiska, "Problemy Ekologii" 2001, nr 3, s. 103-108
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu