BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerniachowicz Barbara (Uniwersytet Szczeciński), Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Jakość kapitału ludzkiego a aktywność innowacyjna w województwie zachodniopomorskim
The Quality of Human Capital and Innovation Activity of in Zachodniopomorskie Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 114, s. 73-87, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno- -gospodarczym regionu
Keyword
Kapitał ludzki, Innowacyjność, Innowacyjność regionu, Region, Przemysł
Human capital, Innovative character, Regional innovation, Region, Industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja teoretycznych aspektów kapitału ludzkie-go, wiedzy i kwalifikacji zawodowych oraz ich wpływu na aktywność innowacyjną w województwie zachodniopomorskim. Część metodyczna oparta jest na materiale zebranym na podstawie ankiet przeprowadzonych w grupie 1175 przedsiębiorstw przemysłowych z województwa zachodniopomorskiego w dwóch analogicznych badaniach przeprowadzonych w 2006 i 2010 roku zgodnie z metodologią Oslo, czyli za trzy lata. Weryfikację założonych hipotez przeprowadzono na podstawie modelowania probitowego. Działalność innowacyjna w województwie zachodniopomorskim jest silnie zdeterminowana jakością kapitału ludzkiego. Zaprezentowane wyniki badań wskazują na stopniową ewolucję polityki kadrowej przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim oraz podkreślają szczególną specyfikę regionalną w tym zakresie, pozwalając wytypować zbiór czynników odpowiedzialnych za politykę kadrową.(abstrakt autora)

The aim of the article is to present the theoretical aspects of human capital, knowledge and professional qualifications and their impact on innovation activity in Western Pomerania. The methodological part was based on the material collected from the survey conducted on a group of 1175 industrial companies from the West Pomerani-an in 2006-2010. Verifications of the assumed hypothesis was based on logit modeling, which is based on the theory of probability. Interpretation and evaluation of the presented phenomena confine to show positive or negative sign in the structural form of different models. A positive sign, which is present in the main parameter is described as sig-nificantly higher probability of occurrence of a given phenomenon in a group of individuals than in the rest of the group together, and the negative sign is the opposite phenomenon. Innovative activity in Western Pomerania is strongly determined by the quality of human capital. Our results indicate a gradual evolution of the industrial system in the region in the context of the staff policy. The use of the probit model allows us to understand the regional specificities in this area and outline a set of factors responsible for its conduct. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czerniachowicz B., Gospodarowanie kapitałem ludzkim, w: Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Economicus, Szczecin 2008.
 2. Czerniachowicz B., Nowoczesne koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim, w: Studia i Prace WNEiZ nr 34, red. T Wiśniewski, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 3. Czerniachowicz B., Współczesne koncepcje kształtowania kapitału ludzkiego, w: Kształtowanie kapitału ludzkiego w organizacji, red. M. Białasiewicz, Rozprawy i Studia T. (CMXXXI) 857, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 4. Dzikowski P., The Impact of Firm Size and its Ownership on Innovation Activity in Medium-High and High Technology Sectors, "Global Management Journal" 2014, t. 6, nr 1-2.
 5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. Juchnowicz M., Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 7. Kasiewicz S., Rogowski W., Koncepcja zarządzania kapitałem intelektualnym, w: S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 8. Król H., Strategiczny rozwój kapitału ludzkiego w firmie, w: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr Zarząd, Warszawa 2000.
 9. Louart P., Kierowanie personelem, Poltext, Warszawa 1995.
 10. Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna - Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 11. Szambelańczyk U., Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w: Zmiany na rynku pracy a kształcenie zawodowe, red. E. Drogosz-Zabłocka, Warszawa 1996.
 12. Szopik-Depczyńska K., Korzeniewicz W., Kapitał ludzki w modelu wartości przedsiębiorstwa, w: Gospodarka. Zarządzanie. Środowisko, red. B. Kryk, B. Czerniachowicz, Zeszyty Naukowe nr 692, Studia i Prace WNEiZ nr 24, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 13. Świadek A., Regionalne systemy innowacji, Difin, Warszawa 2011.
 14. Tomaszewski M., Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski Zachodniej w latach 2009-2011, "Ekonomia i Prawo" 2013, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu