BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drela Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy?
Discrimination of Women in Polish Labour Market?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 114, s. 105-125, bibliogr. 42 poz.
Issue title
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno- -gospodarczym regionu
Keyword
Rynek pracy, Pozycja kobiety w społeczeństwie, Kobieta, Dyskryminacja kobiet, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Bezrobocie kobiet
Labour market, Women's position in society, Woman, Women's discrimination, Employment discrimination, Female unemployment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sytuacja kobiet na rynku pracy jest wciąż różna od sytuacji zawodowej mężczyzn. Współczynnik aktywności zawodowej kobiet jest niższy od współczynnika aktywności mężczyzn, a kobiety - najczęściej lepiej wykształcone i chętniej podnoszące swoje kwalifikacje są częściej zawodowo bierne. Różnice pomiędzy sytuacją osób różnej płci można również dostrzec analizując poziom bezrobocia - poziom od lat wyższy dla kobiet niż dla mężczyzn, dlatego postawiono hipotezę, że kobiety aktywne zawodowo spotykają się z dyskryminacją w wielu sytuacjach i na różnych etapach kariery. Celem artykułu jest dlatego przedstawienie najważniejszych kwestii związanych z dyskryminacją statystyczną kobiet na polskim rynku pracy, również w aspekcie prawnym.(abstrakt autora)

The situation of women in the labor market is still different from that of professional men. The activity rate of women is lower than the participation rate of men. Women - usually better educated and more likely to raise their qualifications, are often economically inactive. The differences between the situation of the sexes can also be seen by analyzing the level of unemployment - the level of years higher for women than for men, because the research hypothesis is: that active women face discrimination in many situations and at different stages of their careers. The aim of the article is to pre-sent the most important issues related to the statistical discrimination of women in the Polish labor market, also in the legal aspect.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akerlof G.A., Social Distance and Social Decisions, "Econometrica" 1997, t. 65, nr 5.
 2. Arrow K.J., The Theory of Discrimination, w: Discrimination in Labor Markets, red. O. Ashenfelter, A. Rees, Princeton University Press, Princeton 1973.
 3. Arrow K.J., What has Economics to Say about Racial Discrimination, "Journal of Economic Perspectives" 1998, t. 12, nr 2.
 4. Becker G.S., The Economics of Discrimination, University of Chicago Press, Chicago 1957.
 5. Black J., Słownik Ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 6. Borowska M., Branka M., Równość szans kobiet i mężczyzn a rynek pracy. Poradnik dla Instytucji Rynku Pracy, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2010.
 7. Chołuj B., Polityka równości płci. Polska 2007. Raport, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Warszawa 2007.
 8. Demokracja bez kobiet to pół demokracji, Klub Obywatelski, Warszawa 2000.
 9. Drela K., Praca kobiet a elastyczne formy zatrudnienia w Polsce, w: Ekonomia, t. I, red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 168, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 10. Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy.
 11. Dyrektywa dotycząca urlopów rodzicielskich 96/34/WE z 3 czerwca 1996.
 12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek.
 13. Dyrektywa Rady 79/7/EWG z 19 grudnia 1978 r. dotycząca stopniowego realizowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego oraz 86/378/EWG z 24 lipca 1986.
 14. Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków na rzecz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracy pracownic w ciąży, w połogu i karmiących piersią (dziesiąta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).
 15. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 75/117/EWG z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet - Dz. Urz. WE L 45 z 19.2.1975, s. 19; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 5, t. 1, s. 179; Art. 141 Traktatu o Utworzeniu Wspólnoty Europejskiej (TWE).
 16. Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, red. A.G. Dijkstra, J. Plantega, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 17. Fang H., Moro A., Theories of Statistical Discrimination and Affirmative Action: A Survey, w: Handbook of Social Economics, red. J. Benhabid, M.O. Jackson, A. Bisin, vol. 1A, The Netherlands: North-Holland 2011.
 18. Fejfer K., Kobiety na rynku pracy, http://www.praca-enter.pl/czytelnia/6318/kobiety-na-rynku-pracy.
 19. Gordon D., Edwards R., Reich M., Segmented Work, Divided Workers, Cambridge University Press, New York 1982.
 20. Gustafsson S., Neoklasyczna ekonomia feministyczna: garść przykładów, w: Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, red. A.G. Dijkstra, J. Plantega, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 21. Jacukowicz Z., Nowy świat pracy, w: Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2004.
 22. Kalinowska-Nawrotek B., Dyskryminacja statystyczna kobiet w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, w: Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2004.
 23. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm.
 24. Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, Key Data on Teachers and School Leaders in Europe (Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie), Raport Eurydice, Luksemburg 2013, Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
 25. Komisja Europejska, Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2010-2015, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 2010.
 26. Kotowska I.E., Podogrodzka M., Dyskryminacja kobiet na rynku pracy, "Kobieta i Biznes" 1994, nr 2-3.
 27. Nowa Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2010-2015, InGaFor dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 28. Phelps E., The Statistical Theory of Racism and Sexism, "American Economic Review" 1972, nr 62.
 29. Połowa kobiet czuje się dyskryminowana na rynku pracy, http://wyborcza.biz/biznes/ 1,100896,15578898,Polowa_kobiet_czuje_sie_dyskryminowana_na_rynku_pracy.
 30. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 31. Reszke I., Nierówności płci w teoriach. Teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze pracy zawodowej, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa 1991.
 32. Reszke I., Problem nierówności płci w teoriach kapitalistycznego rynku pracy, "Studia Socjologiczne" 1986, nr 1.
 33. Ryan M.K., Haslam S.A., The Glass Cliff: Evidence that Women are Over-Represented in Precarious Leadership Positions, "British Journal of Management" 2005, nr 16.
 34. Shaping Structural Change: The Role of Women, w: Women and Structural Change: New Perspectives, OECD, Paris 1994.
 35. Slany K., Struzik J., Wojnicka K., Gender w społeczeństwie polskim, Wyd. NOMOS, Kraków 2010.
 36. Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 37. Thurow L.C., Generating Inequality, The Macmillan Press L.T.D., London 1976.
 38. Titkow A., Kobiety pod presją? Proces kształtowania się tożsamości, w: Co to znaczy być kobietą w Polsce, red. A. Titkow, H. Domański, IFiS PAN, Warszawa 1995.
 39. Węgrzyn G., Kobiety na europejskim rynku pracy, w: Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 40. Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków, GUS, Warszawa 2013.
 41. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, GUS, Warszawa 2012.
 42. Żarnowska A., Kierunki aktywności zawodowej kobiet w Polsce XX wieku (do 1939 roku), w: Kobieta i edukacja na Ziemiach Polskich w XIX i XX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Instytut Historyczny UW, Warszawa 1992.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu