BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rajchel Jan
Title
Prawne zagadnienia aktów administracyjnych wydawanych przez Policję w ochronie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego
The legal issues of administrative acts concerning the protection of road traffic safety and road traffic order issued by the police
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 175-182, bibliogr. 31 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Ruch drogowy, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Prawo administracyjne, Prawo, Policja
Road traffic, Road traffic safety, Administrative law, Law, Police
Country
Polska
Poland
Abstract
Problematyka ochrony bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego stanowiąc zagadnienie wysoce złożone - przede wszystkim ze względu na rozliczność przyczyn i okoliczności, które jej towarzyszą, jak również w związku z obowiązkiem jej zapewnienia przez państwo - wielokrotnie była przedmiotem rozważań na gruncie teoretycznym [Misiuk, Nowakowski, Pomykała, Rajchel, 2005]; [Rajchel, 2007]; [Szczuraszek 2008]; [Lejda, Rajchel, Wieczorek, 2007]. Mówiąc więc o przyczynach i okolicznościach dotyczących przedmiotowej ochrony należy w pierwszej kolejności mieć na uwadze ogół zagadnień związanych z licznymi zdarzeniami drogowymi zachodzącymi w sferze ruchu drogowego [Nowakowski, Rajchel, 2003: 12].Natomiast państwowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego można sprowadzić do powołania i wyposażenia przez ustawodawcę licznych podmiotów zajmujących się przedmiotową ochroną, z których niewątpliwie najszersze kompetencje posiada Policja [Szałowski, 2003] - w szczególności dlatego, że zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji [Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.; dalej zwana uoP] do jej podstawowych zadań należy m.in.: ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania.(fragment tekstu)

The issues concerning the protection of road traffic safety and road traffic order make up an extremely compound issue, first of all, due to numerous causes and circumstances accompanying them, and also in connection with duties of the state to assure them. They were the object of theoretical deliberations several times. Talking about the causes and circumstances concerning the objective protection it is necessary, first of all, to pay attention to the totality of issues connected with numerous road events occurring in road traffic. The above analysis concerning the legal issues of administrative acts concerning the protection of road traffic safety and road traffic order issued by the police has had mainly a character signalling the significance of the raised problem because in literature this aspect is characterized, but not too often(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błaś, A. 2005. Prawne formy działania administracji publicznej, in: Prawo administracyjne, J. Boć (red.), Wrocław
 2. Boć, J. (red.). 2005. Prawo administracyjne, Wrocław
 3. Borkowski, J. 1999. Decyzja administracyjna, Łódź-Zielona Góra
 4. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm
 5. Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm
 6. Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali pod red. L. Zacharko, A. Matana, G. Łaszczycy, Warszawa 2008
 7. Filipek, J. 1971. Przepisy i działania bezpośrednio zobowiązujące w ruchu drogowym, Kraków 1971
 8. Górski, M. 2004. Akt administracyjny jako prawna forma reglamentacji oddziaływania na środowisko, in: Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar, E. Ura (red.), Rzeszów
 9. Jaworski, W.L. 1924. Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa
 10. Krupa, B. 2009. Decyzja administracyjna oraz środki jej kontroli, in: Akty normatywne i akty administracyjne, M. Karpiuk (red.), Warszawa
 11. Łętowski, J. 1972. Polecenie służbowe w administracji, Warszawa
 12. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowej zamieszczone w publikacji Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 2007. K. Lejdy, K. Rajchela, S. Wieczorka (red.), Rzeszów-Krasiczyn
 13. Misiuk A., Nowakowski, Z., Pomykała, M., Rajchel, K. 2005. Zarządzanie ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego w państwie. Wybrane prawno-organizacyjne aspekty działalności Policji, K. Rajchel (red.), Rzeszów
 14. Nowakowski, Z. Rajchel, K. 2003. Wypadki drogowe. Prawo o ruchu drogowym, Warszawa
 15. Ochendowski, E. 2009. Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń
 16. Pieprzny, S. 2003. Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków
 17. Płowucha, S. 1995. Zagadnienia prawne organizacji i funkcjonowania Policji, Szczytno
 18. Rajchel, K. 2007. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w działaniach administracji publicznej, Rzeszów
 19. Rajchel, K. (red.). 2009. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnoorganizacyjnych Policji, Warszawa
 20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)
 21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.)
 22. Rybicki, Z., Piątek, S. 1984. Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Warszawa
 23. Starościak, J. 1978. Prawne formy i metody działania administracji publicznej, in: System prawa administracyjnego, t. III, red. T. Rabska, J. Łętowski, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk
 24. Stefaniuk, M. 2009. Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Lublin
 25. Stefański, R.A. 2003. Ustawa prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa
 26. Szałowski, R. 2010. Prawnoadministracyjne kompetencje Policji, Łódź
 27. Szczuraszek T. (red.). 2008. Bezpieczeństwo ruchu miejskiego, Warszawa
 28. Ura, E. Ura, Ed. 2009. Prawo administracyjne, Warszawa
 29. Wiktorowska, A. 2007. Kierunki zmian w teorii prawnych form działania administracji, in: Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego, Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., pod red. J. Zimmermanna, Warszawa
 30. Ziemski, K.M. 2005. Indywidualny akt administracyjny jako formaprawna działania administracji, Poznań
 31. Zimmermann, J. 2006. Prawo administracyjne, Kraków
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu