BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malkowski Arkadiusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Kapitał ludzki w budowaniu konkurencyjnego regionu przygranicznego
Human Capital in Building Competitive Border Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 114, s. 165-176, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno- -gospodarczym regionu
Keyword
Kapitał ludzki, Konkurencyjność regionów, Region, Rozwój regionalny
Human capital, Regions competitiveness, Region, Regional development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań prowadzonych przez au-tora na pograniczu polsko-niemieckim, opisano także zagadnienia związane z rolą kapitału, ludzkiego w budowaniu konkurencyjnego regionu przygranicznego. Otworzenie granic, przemiany społeczno-gospodarcze zachodzące w Eu-ropie stawiają wiele nowych wyzwań, z którymi zmierzyć się muszą społeczności lokalne obszarów przygranicznych. W wielu regionach, w tym przygranicznych, istotnym czynnikiem ich rozwoju jest kapitał ludzki. Rozwój konkurencyjności obszarów przygranicznych nie jest możliwy bez inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego.(abstrakt autora)

Considerations presented in this paper are a contribution to the discussion on the conception of creating a competitive border region Polish-German border, as a competi-tive cross-border region, is a spatial unit based on the potential of three regions that form it. Important elements of the transition from peripheries to a region creating its competitiveness were: social capital, enterprise, technical infrastructure, educational and scientific potential. The human capital is one of basic supplies of border areas doubtless. The occupants of borderland find in new economic reality quite well. Crossing border use with possibility and undertaking work. The border region competitive product is a combination of material and human resources, structural and infrastructural factors, responding to the needs of the internal and external consumer.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych www.stat.gov.pl/bdl.
 2. European Commission, Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation of Regions in the UE, 1999.
 3. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Naukowe PWN, War-szawa 2006.
 4. Maillat D., Kebir L., The Learning Region and Territorial Production Systems, w: Theories of Endogenous Regional Growth. Lessons for Regional Policies, red. B. Johansson, C. Karlsson, R. Stough, Springer Berlin 2001.
 5. Malkowski A., Regiony przygraniczne jako terytoria peryferyjne na przykładzie wschodniego i zachodniego pogranicza, w: Problemy regionalizacji i globalizacji, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wyd. UE, Wrocław 2011.
 6. Malkowski A, Malkowska A., Budowa konkurencyjności regionu w dobie globalizacji na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 103, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 753, Szczecin 2013.
 7. Mazur R, Innowacje pracownicze jako element budowy gospodarki opartej na wiedzy, w: Wybrane aspekty przemian strukturalnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 8. OECD, Industrial Structure Statistics 1994, Paris 1996.
 9. Olechnicka, A. Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Centrum Europej-skich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie-procesy-metody, PWE, Warszawa 2003.
 11. www.destatis.de.
 12. www.mapadotacji.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu