BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tokarz-Kocik Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Szkolenia ze środków Unii Europejskiej jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego w podmiotach gospodarki turystycznej w Polsce
Trainings Paid from the Funds of the European Union as a Tool for the Development of Human Capital in Tourism Sector in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 114, s. 209-219, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno- -gospodarczym regionu
Keyword
Fundusze unijne, Kapitał ludzki, Gospodarka turystyczna, Szkolenia, Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
EU funds, Human capital, Touristic economy, Training, European Social Fund (ESF)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia kapitału ludzkiego w zwiększaniu siły konkurencyjnej przedsiębiorstw turystycznych oraz wskazanie na możliwości jego rozwoju na podstawie funduszy Unii Europejskiej. W sektorze turystycznym istnieje ogromne zapotrzebowanie na edukację personelu. Częstą przeszkodą uniemożliwiającą przeprowadzenie szkoleń jest brak w przedsiębiorstwie środków finansowych przewidzianych na takie cele. Odpowiedzią na tego rodzaju zapotrzebowanie są fundusze unijne, zwłaszcza Europejski Fundusz Społeczny, którego celem jest niwelowanie barier finansowych w dostępie do szkoleń. W nowej perspektywie finansowej (2014-2020) na rozwój zasobów ludzkich będzie przeznaczone prawie 13,2 mld euro. Działania w obszarze szeroko rozumianego kapitału ludzkiego finansowane będą przede wszystkim w ramach regionalnych programów operacyjnych. Na wsparcie będą mogły liczyć działania związane ze szkoleniami pracowników, przede wszystkim z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (także turystycznych). Artykuł przygotowano na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz dostępnych danych wtórnych.(abstrakt autora)

The following article presents the importance of the human capital in enhancing of the competitive strength of tourism enterprises and the possibility of its development on the basis of the European Union funds. The basis of the writing of this article was a critical analysis of the literature and available secondary data.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. II, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 2. Becker G. S.: Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis, with Special Ref-erence to Education. The University of Chicago Press, Chicago 1993.
 3. Bontis N., Dragonetti N.C., Jacobsen K., Ross G., The Knowledge Toolbox: a Review of the Tools Available to Measure and Manage Intangible Resources, "European Management Journal" 1999, nr 17.
 4. Byszewska-Dawidek M., Łopaciński K., Raport "Rynek biur podróży 2012", Instytut Turystyki, Szkoła Głowna Turystyki i Rekreacji, Warszawa 2013.
 5. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 6. Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Poltext, Warszawa 2003.
 7. Król H., Kapitał ludzki organizacji, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Nowakowska A., Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym, Folia Oeconomica Cracoviensa vol. XXXI, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 1988.
 9. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, red. A. Rapacz, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 10. Raport Bilans Kapitału Ludzkiego-badania pracodawców 2013 r. PARP, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2014; http://manager.nf.pl/konkurowac-dzieki-kompetencjom.
 11. Tokarz A., Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej w hotelarstwie - aspek-ty teoretyczne, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 12, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 567, Szczecin 2009.
 12. Witkowski C., Hotelarstwo.Część I. Podstawy hotelarstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu