BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soroka-Potrzebna Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie kompetencji na rynku pracy
Competences the Most Inmportant Value on the Labour Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 114, s. 201-208, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno- -gospodarczym regionu
Keyword
Rynek pracy, Kompetencje, Kompetencje pracownicze, Kapitał ludzki
Labour market, Competences, Employees competencies, Human capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pojęcie kompetencji znane jest od dawna, jednak dopiero w ostatnim czasie zwrócono uwagę na jego ogromne znaczenie. Pracownicy wyposażeni w odpowiednie kompetencje są efektywniejsi, wydajniejsi, a ich praca wnosi większą wartość do firmy. Tym samym przedsiębiorcy poszukują w obecnym czasie pracowników z określonymi kompetencjami, a uczelnie wyższe kładą nacisk na kształtowanie wśród studentów poszukiwanych kompetencji. Działania pracodawców, uczelni i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w zakresie kształtowania kompetencji dla rynku pracy, pokazują jak istotnym są one walorem.(abstrakt autora)

The concept of competence was known from a long time, but only recently it was shown that it is very important. Employees which are provided with appropriate competence are more effective, productive, and their work brings more value for the company. Thus now, entrepreneurs are looking for employees with specific competence and universities emphasize the development of competence, that entrepreneurs are looking among students. The actions of employers, universities and the Ministry of Science and Higher Education, in the field of developing competence for the labor market shows how important they are.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boyatzis R.E., Competencies in the 21st Century, "Journal of Management Develop-ment" 2008, nr 27.
 2. Budnikowski A., Dabrowski D., Macioł S., Gąsior U., Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni - wuniki badań, "E-mentor" 2012, nr 4 (46).
 3. Jak w pełni wykorzystać potencjał pracowników?, raport, Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Warszawa; http://inwestorwkapitalludzki.pl/aktualnosci/news/13.
 4. Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2002.
 5. Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych, red. M. Butkiewicz, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa 1995.
 6. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.
 7. Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 8. Wieczorek J., Efektywne zarządzanie kompetencjami. Tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008.
 9. www.koiz.wzieu.pl.
 10. www.nauka.gov.pl.
 11. www.oecd.org/site/piaac.
 12. www.pg.gda.pl.
 13. www.stat.gov.pl.
 14. Zarządzanie kompetencjami w organizacji, red. E. Masłyk-Musiał, Oficyna Wydawni-cza WSM, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu