BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzychcy Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Młodzi na rynku pracy Pomorza Zachodniego
Young on the Labour Market of West Pomerania
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 114, s. 17-28, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno- -gospodarczym regionu
Keyword
Rynek pracy, Młodzież, Kapitał ludzki, Region
Labour market, Youth, Human capital, Region
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek pracy Pomorza Zachodniego należy do jednego z najtrudniejszych w całym kraju. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wynosiła ponad 100 tysięcy osób, zaś udział młodych osób wśród bezrobotnych to 14,7%. Z wynikiem tym województwo zachodniopomorskie plasuje się poniżej średniej krajowej, która wynosi 16,8%. Analizując strukturę osób młodych na rynku pracy, którzy szukają zatrudnienia okazuje się, że ich wykształcenie, umiejętności i doświadczenie odbiegają od oczekiwań pracodawców. Taka sytuacja wymaga podjęcia właściwych działań: przedstawienia konstruktywnych rekomendacji i wprowadzenia ich do działania. Postępowanie w ten sposób daję szansę na zagospodarowanie potencjału, jakim są zasoby młodych ludzi na rynku pracy, a tym samym perspektywę na rozwój regionu.(abstrakt autora)

The labour market of Western Pomerania is one of the toughest in the country. The number of unemployed registered in the district labor offices was more than 100,000 people, while the share of young people among the unemployed is 14.7%. With the result the West region is below the national average, which is 16.8%. Analyzing the structure of young people in the labor market who are looking for employment, it turns out that their education, skills and experience to differ from the expectations of employers. Such a situation requires appropriate action: submit constructive recommendations and putting them into action. Proceeding in this way give a chance for the development of potential resources which are young people on the labor market, and thus the prospect for the development of the region.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bajkowski T., Sowicki K., Sosnowski T., Sytuacja społeczna i perspektywy zawodowe 15+ - czynniki, bariery, dobre praktyki. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na lokalny rynek pracy, Fundacja BFKK, Białystok 2013.
  2. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Centrum RZL, Warszawa 2014.
  3. Florczak J., Mordzon A., Diagnoza potrzeb i postaw młodzieży w kontekście ich szans na rynku pracy, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z.o.o., Łódź 2010.
  4. Jelonek M., Antosz P., Balcerzak-Raczyńska A., Bilans Kapitału Ludzkiego. Przyszłe kadry polskiej gospodarki, PARP, Warszawa 2014.
  5. Pańków A., Młodzi na rynku pracy. Raport z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
  6. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży, MPiPS, Warszawa 2014.
  7. Sprawozdania MPiPS-01.
  8. www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
  9. www.stat.gov.pl.
  10. Zagórowska A., Konflikt generacyjny wokół pracy, w: Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie. Region - Polska - Europa - Świat. Część I. Młodzież a edukacja i rynek pracy, red. A. Zagórowska, Studia i Monografie, z. 317, Politechnika Opolska, Opole 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu