BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borek Ewelina (Instytut Rozwoju Regionalnego w Szczecinie)
Title
Mama idzie do pracy - program aktywizacji zawodowej dla kobiet
Mum Goes to Work - Professional Activation Programme for Women
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 114, s. 7-15, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno- -gospodarczym regionu
Keyword
Kobieta, Aktywizacja bezrobotnych, Rynek pracy, Szkolenie zawodowe, Pośrednictwo pracy
Woman, Unemployed activation, Labour market, Vocational training, Employment agency
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł zawiera opis zrealizowanego projektu dla kobiet z terenu powiatu choszczeńskiego w województwie zachodniopomorskim, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka. W artykule przedstawiono problemy związane z powrotem matek do pracy. Szczegółowo opisano program aktywizacji zawodowej, który zaprojektowano dla nich w postaci kompleksowego wsparcia.(abstrakt autora)

The article contains a description of the implemented project for women from the Choszczno county's area in Western Pomerania, who were returning to the job market after a break related to childbirth and their subsequent upbringing. The article presents the problems of mothers returning to work. Described in detail was the professional ac-tivation program, designed for them in the form of comprehensive support.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, red. Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, WUP, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, skrócona wersja raportu Monitorowanie efektywności polityki rynku pracy - opracowanie metodologii badania efektywności podstawowych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
  2. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 r., Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2005.
  3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r., O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).
  4. Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy. Raport końcowy, red. J. Auleytner, MPiPS, Warszawa 2008.
  5. Wniosek o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał, Mama idzie do pracy program aktywizacji zawodowej dla kobiet, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, numer konkursu 2/6.1.1/11.
  6. Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w Szczecinie, raport: Zawodowa ro-la kobiet w społeczeństwie obywatelskim. Wielowymiarowy model dyskryminacji kobiet, Wojewódzki Urząd Pracy Szczecin 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu